Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau ICE B.V. (algemeen en mbo)

Hieronder de algemene voorwaarden (algemeen en mbo) van Bureau ICE. Wil je deze downloaden? Dan is hier de pdf versie van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden voor het PO en VO vind je verderop in deze pagina.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Bureau voor Interculturele Evaluatie B.V. (hierna ‘Bureau ICE’). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bureau ICE goederen en/of diensten van welke aard en onder welke naam dan ook aan de Klant levert. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en hetgeen specifiek is afgesproken tussen partijen, prevaleert hetgeen specifiek is afgesproken.

1.2     Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.

1.3     Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd hun gelding behouden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de ongeldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

 

2. AANBIEDING

2.1     Alle aanbiedingen en/of andere vastlegging van afspraken waaronder doch niet beperkt tot de daarin genoemde termijnen van Bureau ICE zijn vrijblijvend, tenzij door Bureau ICE uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.2     Bureau ICE baseert haar aanbiedingen op de gegevens die door de Klant zijn verstrekt. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

 

3. PRIJZEN EN BETALING

3.1     Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn en/of worden opgelegd.

3.2     Alle door Bureau ICE afgegeven voorcalculaties en begrotingen zijn uitsluitend indicatief. Aan een voorcalculatie en/of begroting kunnen door de Klant geen rechten ontleend worden.

3.3     Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, dan zijn deze personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4     Ter vaststelling van de door Bureau ICE verrichte prestatie en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Bureau ICE volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5     Klant draagt zorg voor tijdige en correcte betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke aan een betalingstermijn geldt een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Klant is in geen geval gerechtigd om betaling op te schorten danwel een beroep op verrekening te doen.

3.6     Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet volledig en/of tijdig betaalt, dan is de Klant na ingebrekestelling in verzuim. Klant is alsdan wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, met een minimum van 1,5% per maand.

3.7     Alle kosten die Bureau ICE zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van advocaatkosten, ten gevolge van het niet nakomen door Klant van zijn betalingsverplichtingen komen voor rekening van Klant. De door Bureau ICE gemaakte buitengerechtelijke incassokosten worden na opgave door Bureau ICE vastgesteld met een minimum van 15% van de hoofdsom van de vordering.

3.8 Gedurende het contract heeft Bureau ICE het recht om de prijzen te indexeren. Dit zal op basis van de inflatie indexatie van het CPB geschieden.

 

4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1     Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door Bureau ICE aangeboden goederen en/of diensten zijn het exclusieve eigendom van Bureau ICE en/of diens licentiegever(s). Geen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en of de tussen partijen gesloten overeenkomst kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Klant.

4.2     Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een aanduiding van intellectuele eigendomsrechten van Bureau ICE op de goederen en/of diensten te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Klant niet toegestaan om enig merk, ontwerp of domeinnaam van Bureau ICE of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

4.3     Bureau ICE vrijwaart Klant voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe Klant ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of een vermeende inbreuk op een geldig recht van intellectuele eigendom van een derde door het gebruik door Klant overeenkomstig de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, onder de voorwaarde dat Klant Bureau ICE onmiddellijk en schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan Klant wordt aangekondigd en Klant aan Bureau ICE toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen. Klant zal in dit kader aan Bureau ICE alle relevante informatie verstrekken en alle (gevraagde) medewerking verlenen.

4.4     Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door Klant van de goederen en/of diensten is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als bedoeld in het voorgaande artikellid dan wel, naar het oordeel van Bureau ICE, de kans bestaat dat (een deel van) de goederen en of diensten het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Bureau ICE het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening:

a. voor Klant het recht te verkrijgen de goederen en/of diensten te blijven gebruiken zoals bepaald in de overeenkomst; of:

b. de goederen en/of diensten te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maken; of:

c. indien de voorgaande opties (a) en (b) naar het oordeel van Bureau ICE redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Overeenkomst te beëindigen.

4.5     Onverminderd het in het derde artikellid bepaalde, is Bureau ICE uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens Klant voor zover een vordering verband houdt met:

a. gebruik van de goederen en/of diensten in samenhang met niet door Bureau ICE geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de gegevens en/of diensten van Bureau ICE op zichzelf geen inbreuk zouden maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn;

b. onjuist gebruik van de goederen en/of diensten en/of gebruik hiervan op een niet juiste wijze;

c. een aanpassing van de goederen en/of diensten die door een andere (rechts)persoon dan Bureau ICE is doorgevoerd; of

d. het opvolgen door Bureau ICE van de uitdrukkelijke instructies van Klant.

Klant vrijwaart Bureau ICE tegen vorderingen als omschreven in de punten a. tot en met c. van dit artikellid.

4.6     Bureau ICE is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) goederen en/of diensten en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik hiervan. Het is Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

4.7     Bureau ICE kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of Klant de voorwaarden van de Overeenkomst correct naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Klant hierdoor niet onredelijk belemmerd worden.

 

5. GEBRUIKSRECHT

5.1     Indien de door Bureau ICE te leveren goederen en of diensten bestaan uit de terbeschikkingstelling van software, dan verstrekt Bureau ICE daarop aan Klant een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht. Het gebruiksrecht van Klant omvat uitsluitend het recht om de software op eigen apparatuur te laden en te gebruiken voor een vooraf met Bureau ICE overeengekomen aantal gebruikers.

5.2     Klant mag de ter beschikking gestelde software uitsluitend gebruiken in zijn eigen bedrijf of organisatie.

5.3     Direct na het beëindigen van de overeenkomst waarin het gebruiksrecht is verstrekt, zal Klant het gebruik van de software met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1     Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Bureau ICE uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie van Bureau ICE, is Bureau ICE slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

6.2     In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van Bureau ICE in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,– per aan Bureau ICE toe te rekenen schadetoebrengende gebeurtenis per jaar. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Bureau ICE in ieder geval beperkt tot EUR 50.000,– per aan Bureau ICE toe te rekenen schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

6.3     Bureau ICE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Klant of haar Gebruikers, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Bureau ICE voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Bureau ICE voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), of schade door verminking van gebruiksgegevens zelfs indien Bureau ICE in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

6.4     Bureau ICE is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet (volledig) beschikbaar zijn van de software en/of de diensten van Bureau ICE.

6.5     Bureau ICE is nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Klant of van derden, van apparatuur van Klant, of derden, of van internetverbindingen van Klant, of derden.

6.6     Voor zover Bureau ICE geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van de jaarvergoeding, verminderd met eventuele crediteringen door Bureau ICE aan Klant in die periode. Voor zover Bureau ICE ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikellid genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Bureau ICE in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000,–.

6.7     Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor het gebruik van de goederen en of diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

6.8     Klant erkent en aanvaardt dat indien software onderdeel uitmaakt van de geleverde goederen en of diensten, deze nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden zal kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

6.9     De aansprakelijkheid van Bureau ICE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst met Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Bureau ICE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bureau ICE na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bureau ICE in staat is adequaat te reageren.

6.10   Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om:

a. de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;

b. te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of

c. indien Klant nalaat Bureau ICE zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

6.11   Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Bureau ICE vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

7. BEËINDIGING OVEREENKOMST

7.1     Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij ook na deugdelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

7.2 De overeenkomst tussen Bureau ICE en klant  wordt automatisch verlengd voor dezelfde duur als het contract gesloten is, tenzij een van de partijen schriftelijk 1 maand voor de einddatum van de overeenkomst opzegt.

7.3     Partijen zullen door opzegging nimmer tot schadevergoeding gehouden worden.

7.4     Beëindiging van de overeenkomst kan door ieder der partijen indien:

a. aan de andere partij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend;

b. de andere partij in staat van faillissement verkeert;

c. de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan in het kader van een reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

 

8. OVERMACHT

8.1     Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit deze Overeenkomst, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Bureau ICE, transportproblemen en stakingen.

8.2     Indien Bureau ICE bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

8.3     Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.

 

9. GEHEIMHOUDING

9.1     Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen. Indien door Klant bij de uitvoering van de overeenkomst data worden gegenereerd, stemt Klant er mee in dat Bureau ICE deze gegevens geanonimiseerd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

9.2     Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie – indien die informatie of gegevens:

a. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;

b. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;

c. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of

9.3     door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden. De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

9.4     Partijen staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

 

10. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

10.1 De Klant is de ‘Verwerkersverantwoordelijke’ (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Applicatie en schakelt Bureau ICE in als ‘Verwerker’ (in de zin van de AVG) op grond van een Verwerkersovereenkomst.

10.2 Bureau ICE is aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0 (Privacy convenant). De inhoud van het Privacy convenant is te vinden op https://www.privacyconvenant.nl/.

10.3 Als Verwerkersovereenkomst tussen Bureau ICE en de Klant geldt de Model Verwerkersovereenkomst van het Privacy convenant. Deze Verwerkersovereenkomst en bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst zijn te vinden op https://www.bureau-ice.nl/privacy-statement.

10.4 De Verwerkersovereenkomst en de bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

 

11. UITSLUITING

11.1   Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft Bureau ICE geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot Goederen en/of diensten en wijst Bureau ICE hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, hetgeen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot Goederen en/of diensten.

 

12. OVERIGE

12.1   Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming de rechten en verplichtingen uit de tussen Bureau ICE en Klant bestaande overeenkomst over te dragen aan een derde.

12.2   Het is Bureau ICE te allen tijde toegestaan om deze algemene voorwaarden te wijzigen.  In dat geval zal Bureau ICE deze nieuwe algemene voorwaarden voorleggen aan de Klant. Indien de Klant niet binnen een termijn van 2 maanden na ter inzagelegging aangeeft niet akkoord te zijn met de inhoud hiervan, worden deze nieuwe Algemene Voorwaarden geacht tussen partijen te gelden. Indien Klant niet akkoord gaat met de nieuwe Algemene Voorwaarden blijven de oude algemene voorwaarden van toepassing.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1   De overeenkomst tussen Bureau ICE en Klant wordt beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

13.2   Indien tussen Partijen geschillen ontstaan in verband met of voortvloeiend uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen) rechter van de rechtbank Utrecht.

Laatst gewijzigd op: 16 januari 2023

Algemene voorwaarden Bureau ICE B.V. (PO en VO)

Hieronder de algemene voorwaarden (PO en VO) van Bureau ICE. Wil je deze downloaden? Dan is hier de pdf versie van deze algemene voorwaarden.

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Bureau voor Interculturele Evaluatie B.V. (hierna ‘Bureau ICE’). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bureau ICE goederen en/of diensten van welke aard en onder welke naam dan ook aan de Klant levert. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en hetgeen specifiek is afgesproken tussen partijen, prevaleert hetgeen specifiek is afgesproken.

1.2          Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.

1.3          Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd hun gelding behouden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de ongeldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

 1. AANBIEDING

2.1          Alle aanbiedingen en/of andere vastlegging van afspraken waaronder doch niet beperkt tot de daarin genoemde termijnen van Bureau ICE zijn vrijblijvend, tenzij door Bureau ICE uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.2          Bureau ICE baseert haar aanbiedingen op de gegevens die door de Klant zijn verstrekt. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

 1. PRIJZEN EN BETALING

3.1          Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn en/of worden opgelegd.

3.2          Alle door Bureau ICE afgegeven voorcalculaties en begrotingen zijn uitsluitend indicatief. Aan een voorcalculatie en/of begroting kunnen door de Klant geen rechten ontleend worden.

3.3          Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, dan zijn deze personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4          Ter vaststelling van de door Bureau ICE verrichte prestatie en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Bureau ICE volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5          Klant draagt zorg voor tijdige en correcte betaling binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke aan een betalingstermijn geldt een maximale betalingstermijn van 30 dagen. Klant is in geen geval gerechtigd om betaling op te schorten danwel een beroep op verrekening te doen.

3.6          Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet volledig en/of tijdig betaalt, dan is de Klant na ingebrekestelling in verzuim. Klant is alsdan wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd, met een minimum van 1,5% per maand.

3.7          Alle kosten die Bureau ICE zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van advocaatkosten, ten gevolge van het niet nakomen door Klant van zijn betalingsverplichtingen komen voor rekening van Klant. De door Bureau ICE gemaakte buitengerechtelijke incassokosten worden na opgave door Bureau ICE vastgesteld met een minimum van 15% van de hoofdsom van de vordering.

3.8          Gedurende het contract heeft Bureau ICE het recht om de prijzen te indexeren. Dit zal op basis van de inflatie indexatie van het CPB geschieden.

 1. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1          Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door Bureau ICE aangeboden goederen en/of diensten zijn het exclusieve eigendom van Bureau ICE en/of diens licentiegever(s). Geen van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en of de tussen partijen gesloten overeenkomst kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Klant.

4.2          Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een aanduiding van intellectuele eigendomsrechten van Bureau ICE op de goederen en/of diensten te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Klant niet toegestaan om enig merk, ontwerp of domeinnaam van Bureau ICE of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

4.3          Bureau ICE vrijwaart Klant voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe Klant ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of een vermeende inbreuk op een geldig recht van intellectuele eigendom van een derde door het gebruik door Klant overeenkomstig de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, onder de voorwaarde dat Klant Bureau ICE onmiddellijk en schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan Klant wordt aangekondigd en Klant aan Bureau ICE toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen. Klant zal in dit kader aan Bureau ICE alle relevante informatie verstrekken en alle (gevraagde) medewerking verlenen.

4.4          Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door Klant van de goederen en/of diensten is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als bedoeld in het voorgaande artikellid dan wel, naar het oordeel van Bureau ICE, de kans bestaat dat (een deel van) de goederen en of diensten het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Bureau ICE het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening:

a. voor Klant het recht te verkrijgen de goederen en/of diensten te blijven gebruiken zoals bepaald in de overeenkomst; of:
b. de goederen en/of diensten te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maken; of:
c. indien de voorgaande opties (a) en (b) naar het oordeel van Bureau ICE redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Overeenkomst te beëindigen.

4.5          Onverminderd het in het derde artikellid bepaalde, is Bureau ICE uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens Klant voor zover een vordering verband houdt met:

a. gebruik van de goederen en/of diensten in samenhang met niet door Bureau ICE geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de gegevens en/of diensten van Bureau ICE op zichzelf geen inbreuk zouden maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn;
b. onjuist gebruik van de goederen en/of diensten en/of gebruik hiervan op een niet juiste wijze;
c. een aanpassing van de goederen en/of diensten die door een andere (rechts)persoon dan Bureau ICE is doorgevoerd; of
d. het opvolgen door Bureau ICE van de uitdrukkelijke instructies van Klant.

Klant vrijwaart Bureau ICE tegen vorderingen als omschreven in de punten a. tot en met c. van dit artikellid.

4.6          Bureau ICE is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) goederen en/of diensten en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik hiervan. Het is Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

4.7          Bureau ICE kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of Klant de voorwaarden van de Overeenkomst correct naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Klant hierdoor niet onredelijk belemmerd worden.

 1. GEBRUIKSRECHT

5.1          Indien de door Bureau ICE te leveren goederen en of diensten bestaan uit de terbeschikkingstelling van software, dan verstrekt Bureau ICE daarop aan Klant een niet      overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht. Het gebruiksrecht van Klant omvat uitsluitend het recht om de software op eigen apparatuur te laden en te gebruiken voor een vooraf met Bureau ICE overeengekomen aantal gebruikers.

5.2          Klant mag de ter beschikking gestelde software uitsluitend gebruiken in zijn eigen bedrijf of organisatie.

5.3          Direct na het beëindigen van de overeenkomst waarin het gebruiksrecht is verstrekt, zal Klant het gebruik van de software met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

6.1          Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Bureau ICE uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie van Bureau ICE, is Bureau ICE slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

6.2          In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van Bureau ICE in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000,– per aan Bureau ICE toe te rekenen schadetoebrengende gebeurtenis per jaar. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Bureau ICE in ieder geval beperkt tot EUR 50.000,– per aan Bureau ICE toe te rekenen schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

6.3          Bureau ICE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Klant of haar Gebruikers, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Bureau ICE voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Bureau ICE voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), of schade door verminking van gebruiksgegevens zelfs indien Bureau ICE in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

6.4          Bureau ICE is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet (volledig) beschikbaar zijn van de software en/of de diensten van Bureau ICE.

6.5          Bureau ICE is nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook geleden door Klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Klant of van derden, van apparatuur van Klant, of derden, of van internetverbindingen van Klant, of derden.

6.6          Voor zover Bureau ICE geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van de jaarvergoeding, verminderd met eventuele crediteringen door Bureau ICE aan Klant in die periode. Voor zover Bureau ICE ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikellid genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Bureau ICE in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000,–.

6.7          Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor het gebruik van de goederen en of diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

6.8          Klant erkent en aanvaardt dat indien software onderdeel uitmaakt van de geleverde goederen en of diensten, deze nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden zal kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

6.9          De aansprakelijkheid van Bureau ICE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst met Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Bureau ICE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bureau ICE na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bureau ICE in staat is adequaat te reageren.

6.10        Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om:

a. de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;
b. te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of
c. indien Klant nalaat Bureau ICE zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

6.11       Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Bureau ICE vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

 1. BEËINDIGING OVEREENKOMST

7.1          Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij ook na deugdelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

7.2          De overeenkomst tussen Bureau ICE en klant  wordt automatisch verlengd voor dezelfde duur als het contract gesloten is, tenzij een van de partijen schriftelijk 1 maand voor de einddatum van de overeenkomst opzegt.

7.3          Partijen zullen door opzegging nimmer tot schadevergoeding gehouden worden.

7.4          Beëindiging van de overeenkomst kan door ieder der partijen indien:

a. aan de andere partij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere partij in staat van faillissement verkeert;
c. de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan in het kader van een reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

 1. OVERMACHT

8.1          Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit deze Overeenkomst, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Bureau ICE, transportproblemen en stakingen.

8.2          Indien Bureau ICE bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

8.3          Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig zijn.

 1. GEHEIMHOUDING

9.1          Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar   maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen. Indien door Klant bij de uitvoering van de overeenkomst data worden gegenereerd, stemt Klant er mee in dat Bureau ICE deze gegevens geanonimiseerd gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

9.2          Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen   legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie – indien die informatie of gegevens:

a. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
b. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
c. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
d. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

9.3          Partijen staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

 1. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

10.1        De Klant is de ‘Verwerkersverantwoordelijke’ (in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de Applicatie en schakelt Bureau ICE in als ‘Verwerker’ (in de zin van de AVG) op grond van een Verwerkersovereenkomst.

10.2        Bureau ICE is aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0 (Privacy convenant). De inhoud van het Privacy convenant is te vinden op https://www.privacyconvenant.nl/.

10.3        Als Verwerkersovereenkomst tussen Bureau ICE en de Klant geldt de Model Verwerkersovereenkomst van het Privacy convenant. Deze Verwerkersovereenkomst en bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst zijn te vinden op https://www.bureau-ice.nl/privacy-statement.

10.4        De Verwerkersovereenkomst en de bijlagen bij de Verwerkersovereenkomst maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

 1. UITSLUITING

11.1        Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft Bureau ICE geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot Goederen en/of diensten en wijst Bureau ICE hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of   voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, hetgeen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot Goederen en/of diensten.

 1. OVERIGE

12.1        Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming de rechten en verplichtingen uit de tussen Bureau ICE en Klant bestaande overeenkomst over te dragen aan een derde.

12.2        Het is Bureau ICE te allen tijde toegestaan om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal Bureau ICE deze nieuwe algemene voorwaarden voorleggen aan de Klant. Indien de Klant niet binnen een termijn van 2 maanden na ter inzagelegging aangeeft niet akkoord te zijn met de inhoud hiervan, worden deze nieuwe Algemene Voorwaarden geacht tussen partijen te gelden. Indien Klant niet akkoord gaat met de nieuwe Algemene Voorwaarden blijven de oude algemene voorwaarden van toepassing.

12.3        Bureau ICE is bevoegd (de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen (i) aan met Bureau ICE in een groep verbonden ondernemingen, (ii) aan derden tezamen met het bedrijf van Bureau ICE en (iii) in geval van een fusie. Het is Afnemer niet toegestaan (rechten of verplichtingen voortvloeiend uit) de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau ICE.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1        De overeenkomst tussen Bureau ICE en Klant wordt beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

13.2        Indien tussen Partijen geschillen ontstaan in verband met of voortvloeiend uit de tussen hen gesloten overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen) rechter van de rechtbank Utrecht.

Laatst gewijzigd op: 16 januari 2023