Menu
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs

JIJ! Toetsing voor ISK

Toetsen om van te leren

Toetsen zijn leermomenten die leerlingen helpen in hun ontwikkeling en groei. Ze geven ons zicht op het leerniveau en geven ons handvatten om de leerling gericht vooruit te helpen. Op deze pagina’s lees je meer over toetsing binnen het ISK-onderwijs en de systemen die je hierbij helpen. Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment maar een evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan en naartoe gaan. En dat docenten zicht geeft op waar de hiaten zitten en welke feedback of hulp er nodig is.

Toetsinstrumenten voor ISK-scholen

Van intake en instroom tot door- en uitstroom vormt toetsing een belangrijk instrument in de loopbaan van de ISK-leerling. Toetsen zijn leermomenten die leerlingen helpen in hun ontwikkeling en groei. JIJ! Toetsing & Training ondersteunt ISK-scholen met een intake- en een voortgangsinstrument. En voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taal- en rekenniveau van ISK-leerlingen kun je als school gebruik maken van het JIJ! Leerlingvolgsysteem. Dit geeft inzicht geeft in de leerprestaties van de individuele leerling.

Intake EOA

Het Intake Instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is een flexibel toetsenpakket, waarmee je op efficiënte wijze de leerbaarheid, de mate van taalvaardigheid NT2 of alfabetisering, de belemmerende én succesfactoren van de leerling in kaart brengt. Aan de hand van verschillende toetsen die je in de intakeperiode afneemt, kun je het ontwikkelingsperspectief van de ISK-leerlingen vaststellen. Het Intake Instrument EOA bevat de volgende toetsen:

 • Gespreksleidraad
 • Tempo lezen
 • Taalleerbaarheidstoets (papieren versie)
 • Taalleerbaarheidstoets Analfabeten
 • Taalvaardigheidschatter
 • Toetsen Alfa A, Alfa B en Alfa C

Afhankelijk van de uitslag van een leerling op de toets, volgt de leerling zijn eigen route met toetsing tijdens de intake. Het Intake Instrument EOA bevat ook het Dossier & Advies, zowel op papier als digitaal, waarin je alle resultaten op de afgenomen onderdelen en jouw advies voor het ontwikkelingsperspectief en vervolgtoetsing in de verlengde intake kunt vastleggen. Klik hiernaast op het plaatje om meer te lezen over het Intake instrument EOA.

Voortgangsinstrument Taalportfolio ISK

Met het Taalportfolio ISK toets je de taalvaardigheid van een leerling. De bewijzen in het portfolio illustreren het ontwikkelingsverloop en het bereikte niveau van de leerling. Het is een handig instrument voor de leerling om zijn of haar eigen ontwikkeling en voortgang nauwlettend in de gaten te houden. Maar ook voor de docent om de leerlingen gedifferentieerd en op maat aan de taalniveaus van de vaardigheden te laten werken.

JIJ! Leerlingvolgsysteem met ISK-toetsen

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt een groot aantal genormeerde en objectieve toetsen voor je leerlingen:

 • Nederlands als tweede taal volgens het Europees Referentiekader (ERK) A1 t/m B1
 • Nederlands en rekenen volgens het Referentiekader Taal en Rekenen <1F t/m 4F
 • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentiekader (ERK) A1 t/m B2 of C1

Speciaal voor ISK-onderwijs zijn daaraan toegevoegd:

 • Rekenen <1F-1F taalloos
 • Taalleerbaarheidstoets
 • Woordenschattoets ISK
 • Toetsen <1F of <1F-1F
 • Intake EOA

Ter ondersteuning hebben we 7 toetsplannen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als richtlijn voor de inzet van de toetsen. Klik op onderstaande knop om de pagina met toetsplannen te gaan.

JIJ! Toetsing & Training - Leerlingrapportage JIJ! Leerlingvolgsysteem

Rekenen <1F-1F taalloos

De rekentoets <1F-1F taalloos bevat vragen zonder tekstuele context en meet onder en op het referentieniveau 1F van het Referentiekader Taal en Rekenen. De toets stelt daarom geen formeel referentieniveau vast, maar geeft wel een indicatie van het beheerste niveau. De toets brengt daarnaast in beeld welke onderwerpen de leerling goed en minder goed beheerst. Deze informatie kan gebruikt worden voor het vormgeven van het rekenonderwijs.

Taalleerbaarheidstoets

De Taalleerbaarheidstoets voor gealfabetiseerde leerlingen geeft informatie over de snelheid waarmee de leerling een taal zal kunnen leren, waardoor je de leerling in een passend langzaam, gemiddeld of snel leertraject kunt plaatsen.

JIJ! Toetsing & Training - Leerling en Docent B - JIJ! - Voortgezet Onderwijs

Woordenschattoets ISK

De nieuwe ISK-woordenschattoetsen meten de beheersing van de woorden uit sluis 1 uit de streefwoordenlijst van Hacquebord, Alberts en Andringa. Ervaringsdeskundigen uit het ISK-veld zijn betrokken om te komen tot een verdeling van de woordenschatopbouw.

 

LOWAN-licentie voor JIJ! Leerlingvolgsysteem

Voor ISK-scholen is er in samenwerking met JIJ! Toetsing & Training een speciale LOWAN-licentie ontwikkeld. Bijna alle ISK-scholen maken hiervan gebruik. Met een aangepast jaartarief en hierbij passende kosten per toetsafname. Wil je een LOWAN-licentie aanvragen? Vul dan het bestelformulier voor licenties in en zet in het vragen/opmerkingen veld dat je een LOWAN-licentie wilt. We sturen vervolgens een offerte voor een LOWAN-licentie.

Soepele overgang naar VO

Voor leerlingen die een ISK-traject hebben doorlopen, is een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs van groot belang voor hun verdere taalontwikkeling, schoolloopbaan én kansen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat men naast een contextrijke leeromgeving, een goede samenwerking en een warme overdracht tussen de scholen (Lowan, 2018), ook rekening dient te houden met toetsing in het ISK-traject én het voortgezet onderwijs. Dit adviesdocument is bedoeld voor iedereen die met leerlingen werkt die aan het einde van het ISK-traject zijn toegekomen of met leerlingen die zojuist zijn ingestroomd in het voortgezet onderwijs. Klik op de afbeelding om het document te lezen of klik op onderstaande knop.

Bekijk hier onze ISK brochure