JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren VO full
JIJ! Toetsing & Training - Toetsen om van te leren
Lees meer over Het Toetscongres VO

JIJ! Toetsing voor ISK

Toetsen om van te leren

Toetsen zijn leermomenten die leerlingen helpen in hun ontwikkeling en groei. Ze geven ons zicht op het leerniveau en geven ons handvatten om de leerling gericht vooruit te helpen. Op deze pagina’s leest u meer over toetsing binnen het ISK-onderwijs en de systemen die u hierbij helpen.

Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Geen afrekenmoment maar een evaluatiemoment dat leerlingen laat zien waar ze staan en naartoe gaan. En dat docenten zicht geeft op waar de hiaten zitten en welke feedback of hulp er nodig is.

Toetsinstrumenten voor ISK-scholen

Van intake en instroom tot door- en uitstroom vormt toetsing een belangrijk instrument in de loopbaan van de ISK-leerling. Toetsen zijn leermomenten die leerlingen helpen in hun ontwikkeling en groei. JIJ! Toetsing & Training ondersteunt ISK-scholen met een intake- en een voortgangsinstrument. En voor het systematisch toetsen en volgen van de ontwikkeling van het taal- en rekenniveau van ISK-leerlingen kun je als school gebruik maken van het JIJ! Leerlingvolgsysteem,. Dit geeft inzicht geeft in de leerprestaties van de individuele leerling.

Intake-instrument EOA

Het Intake-instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is een flexibel papieren toetspakket, waarmee u efficiënt de leerbaarheid, taal- en rekenvaardigheid, belemmerende factoren én succesfactoren van leerlingen in kaart brengt. Zo wordt het mogelijk om een leerling een betrouwbaar en passend individueel leertraject aan te bieden dat recht doet aan zijn of haar potentie, ambitie en ontwikkelingsperspectief.

Voortgangsinstrument Taalportfolio ISK

Met het Taalportfolio ISK toetst u de taalvaardigheid van een leerling. De bewijzen in het portfolio illustreren het ontwikkelingsverloop en het bereikte niveau van de leerling. Het is een handig instrument voor de leerling om zijn of haar eigen ontwikkeling en voortgang nauwlettend in de gaten te houden. Maar ook voor de docent om de leerlingen gedifferentieerd en op maat aan de taalniveaus van de vaardigheden te laten werken.

Elke ISK-leerling op zijn eigen niveau toetsen

JIJ! Leerlingvolgsysteem met ISK-toetsen

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt een groot aantal
genormeerde en objectieve toetsen voor uw leerlingen:

 • Nederlands als tweede taal volgens het Europees Referentiekader (ERK) A1 t/m B1
 • Nederlands en rekenen volgens het Referentiekader Taal en Rekenen <1F t/m 4F
 • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentiekader (ERK) A1 t/m B2 of C1

Speciaal voor het ISK-onderwijs zijn hier de volgende
toetsen aan toegevoegd:

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt een groot aantal genormeerde, objectieve toetsen, onder andere:

 • Nederlands en rekenen volgens de Meijerink referentieniveaus <1F t/m 4F
 • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK) A1 t/m B2 of C1
 • taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken, taalverzorging en woordenschat

Speciaal voor ISK-onderwijs zijn daaraan toegevoegd:

JIJ! Toetsing & Training - Leerlingrapportage JIJ! Leerlingvolgsysteem JIJ! Toetsing & Training - Leerlingrapportage JIJ! Leerlingvolgsysteem

Rekenen <1F-1F taalloos

De rekentoets <1F-1F taalloos bevat vragen zonder tekstuele context en meet onder en op het referentieniveau 1F van het Referentiekader Taal en Rekenen. De toets stelt daarom geen formeel referentieniveau vast, maar geeft wel een indicatie van het beheerste niveau. De toets brengt daarnaast in beeld welke onderwerpen de leerling goed en
minder goed beheerst. Deze informatie kan gebruikt worden voor het vormgeven van het rekenonderwijs.

JIJ! Toetsing & Training - blog - rekenen

Taalleerbaarheidstoets

De Taalleerbaarheidstoets voor gealfabetiseerde leerlingen geeft informatie over de snelheid waarmee de leerling een taal zal kunnen leren, waardoor u de leerling in een passend langzaam, gemiddeld of snel leertraject kunt plaatsen.

JIJ! Toetsing & Training - Leerling en Docent B - JIJ! - Voortgezet Onderwijs JIJ! Toetsing & Training - Leerling en Docent B

Woordenschattoets ISK

De nieuwe ISK-woordenschattoetsen meten de beheersing van de woorden uit sluis 1 uit de streefwoordenlijst van Hacquebord, Alberts en Andringa. Ervaringsdeskundigen uit het ISK-veld zijn betrokken om te komen tot een verdeling van de woordenschatopbouw.

Toetsen <1F of <1F-1F

Deze toetsen zijn niet speciaal voor de ISK-doelgroep ontwikkeld, maar worden wel veel in het ISK-onderwijs gebruikt. Zij worden ingezet wanneer een leerling de overstap maakt in toetsing van een ERK-niveau richting het Meijerink-niveau. De <1F of <1F-1F niveau toetsen bieden opgaves onder niveau 1F aan en geven een indicatie waar de leerling zit op weg naar het 1F niveau.

JIJ Toetsing & Training - Voortgezet onderwijs JIJ Toetsing & Training - Voortgezet onderwijs

Intake EOA

Het Intake Instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is een flexibel toetsenpakket, waarmee je op efficiënte wijze de leerbaarheid, de mate van taalvaardigheid NT2 of alfabetisering, de belemmerende én succesfactoren van de leerling in kaart brengt. Aan de hand van verschillende toetsen die u in de intakeperiode afneemt, kunt u het ontwikkelingsperspectief van de ISK-leerlingen vaststellen. Het Intake Instrument EOA bevat de volgende toetsen:

 • Gespreksleidraad
 • Tempo lezen
 • Taalleerbaarheidstoets (papieren versie) en de
 • Taalleerbaarheidstoets Analfabeten
 • Taalvaardigheidsschatter
 • Toetsen Alfa A, Alfa B en Alfa C

 

Afhankelijk van de uitslag van een leerling op de toets, volgt de leerling zijn eigen route met toetsing tijdens de intake. Het Intake Instrument EOA bevat
ook het Dossier & Advies, zowel op papier als digitaal, waarin je alle resultaten op de afgenomen
onderdelen en jouw advies voor het ontwikkelingsperspectief en vervolgtoetsing in de verlengde
intake kan vastleggen.

LOWAN-licentie voor JIJ! Leerlingvolgsysteem

Voor ISK-scholen is er in samenwerking met JIJ! Toetsing & Training een speciale LOWAN-licentie ontwikkeld. Bijna alle ISK-scholen maken hiervan gebruik. Met een aangepast jaartarief en hierbij passende kosten per toetsafname. Wilt u een LOWAN-licentie aanvragen? Vul dan het bestelformulier voor licenties in en zet in het vragen/opmerkingen veld dat u een LOWAN-licentie wilt. U krijgt dan een offerte voor een LOWAN-licentie.