Bestel Werkvormen Formatief Evalueren

JIJ! Training & advies

Maak uw onderwijs nog beter

Als u als school toetsing op een goede, doordachte manier inzet levert dit een waardevolle bijdrage aan de ontplooiing van leerlingen. Toetsing is een heel relevant en uitdagend terrein om schoolbreed mee aan de slag te gaan. JIJ! Toetsing & Training adviseert op bestuurs- en managementniveau en traint docenten op gebied van toetsbeleid, toetskwaliteit en formatief evalueren.

Groeigericht toetsen begint met een gedegen toetsvisie en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. De vraag ‘Waarom toetsen we?’ is het fundament voor uw toetsvisie. In het toetsbeleid wordt vervolgens verder uitgewerkt wat dit betekent voor de soorten en aantallen
toetsen die u aanbiedt. Welke kwaliteit u nastreeft en op welke manier u wilt toetsen.

Toetsvisie en toetsbeleid

Groeigericht toetsen begint met een gedegen toetsvisie en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. De vraag ‘Waarom toetsen we?’ is het fundament voor uw toetsvisie. In het toetsbeleid wordt vervolgens verder uitgewerkt wat dit betekent voor de soorten en aantallen toetsen die u aanbiedt. Welke kwaliteit u nastreeft en op welke manier u wilt toetsen. Een toetsbeleid bevat afspraken over waaróm en met welk doel toetsing wordt ingezet binnen de school. Het geeft richting en kaders. Het helpt om de toetskwaliteit te borgen, zodat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien én jullie schoolresultaten nog beter worden.

JIJ! Toetsing & Training adviseert en ondersteunt in het formuleren van uw toetsvisie en het opstellen van het toetsbeleid. Daarnaast kunnen wij helpen met de implementatie van het toetsbeleid. We zijn gespecialiseerd in het creëren van draagvlak binnen uw school, bij docenten, leerlingen én ouders. En in het trainen van docenten om invulling te geven aan het vastgestelde beleid.

Toetskwaliteit

Toetsen maken is een vak. Een goede toets meet wat u wilt meten, geeft een zo eerlijk mogelijk beeld van de vaardigheden en vooruitgang van een leerling.

De kwaliteit van toetsen ligt onder een vergrootglas en is belangrijker dan ooit. Een kwalitatieve toets is zo valide, betrouwbaar en bruikbaar mogelijk. Dat betekent dat de opbouw van de toets en de kwaliteit van de afzonderlijke toetsvragen goed moeten zijn. Dat er een gedegen antwoordmodel en correctievoorschrift moeten zijn. En dat een toetsmatrijs en taxonomie de basis vormen van uw toets.

JIJ! Toetsing & Training adviseert over de kwaliteit van toetsing op uw school en traint docenten in het werken met een toetsmatrijs en een taxonomie. Daarnaast bieden wij met het Toetsmeester traject een opleiding tot toetsconstructeur. Zodat u zelf valide, betrouwbare en bruikbare toetsen kunt maken. En u een toetsambassadeur binnen uw school hebt, die collega’s kan ondersteunen.

Formatief evalueren

Docenten met hart voor hun vak zien graag een zo groot mogelijk leerrendement van het onderwijs dat ze verzorgen. Om dit te realiseren is het belangrijk de individuele leerling zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn leerproces. Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Het gaat hier om zichtbaar maken van de leerontwikkeling, voor docenten én leerlingen.

Formatief evalueren vraagt een andere aanpak. U denkt na over hoe leerlingen leren en hoe toetsing bijdraagt aan dat proces. Het vraagt een omslag van cijfergericht beoordelen naar begeleiden in het behalen van leerdoelen. Uit ervaring weten we dat leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces veel gemotiveerder zijn. Door formatief te evalueren verhoogt u het leerrendement en wordt leren leuk!

Bestel nu gratis het praktische handboek Werkvormen Formatief Evalueren van Sergej Visser. Dit boekje is ingegeven vanuit de concrete vraag van docenten naar handvatten en werkvormen om formatief evalueren in hun lessen voor elkaar te krijgen.

Formatief evalueren maakt de leerontwikkeling zichtbaar, voor docent én leerling

Aanbod formatief evalueren

JIJ! Toetsing & Training traint docenten in formatief evalueren. In het gedachtengoed én de praktische realisatie. Zo gaan we aan de slag met praktische werkvormen om tussentijds te toetsen tijdens de les. We gaan in op de samenhang tussen formatieve en summatieve evaluatie en de rol van nul- en tussenmetingen. En hoe u dit effectief én efficiënt kunt doen met de kant-en-klare toetsen van JIJ!

We bieden een traject van drie bijeenkomsten die de kennis van docenten over formatief evalueren vergroten:

  • Bijeenkomst 1: het verhaal achter het cijfer
    Inzicht in het leerproces en welke acties nodig zijn om dit gericht te sturen.
  • Bijeenkomst 2: leerdoel als leidraad
    Over de formatieve toetscyclus en formuleren van leerdoelen en succescriteria.
  • Bijeenkomst 3: formatief evalueren in elke les
    Met (informele) werkvormen, die direct ingezet kunnen worden in de les.

Lees in onze brochure meer over deze bijeenkomsten.


Download de brochure: