Disclaimer

Disclaimer voor de websites van Bureau ICE

Bureau ICE besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Bureau ICE behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de informatie op de website te wijzigen, zonder vooraankondiging. Bureau ICE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Bureau ICE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website, www.toets.nl, en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande (schriftelijke en/of rechtmatige) toestemming van Bureau ICE.

Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen via info@bureau-ice.nl.