Nieuw in TOA!

TOA Toetsplatform

Van intake tot examen

Met TOA Toetsplatform begeleid je elke mbo-student op zijn of haar weg naar een waardevol diploma: van intake tot examen. Met ons online platform bieden we het meest uitgebreide aanbod van toetsen en examens voor het mbo. Bovendien krijg je snel en eenvoudig inzicht in de ontwikkeling van elke student.

Eerlijke toetsen en examens

Met TOA Toetsplatform bieden we een ruim aanbod eerlijke toetsen en examens en een toetsplatform dat de (examen)processen ondersteunt en borgt. De toetsen zijn valide, betrouwbaar en sluiten aan bij de belevingswereld van de student. Ze zijn zowel voor formatieve als summatieve momenten in te zetten.

Het digitale toetsaanbod maakt het mogelijk dat toetsen automatisch kunnen worden nagekeken. De resultaten zijn direct op te slaan in  het leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt, bijvoorbeeld Magister, Eduarte of SOMToday.

Bureau ICE is met TOA Toetsplatform gecertificeerd als examenleverancier. Met deze certificering ben je er als mbo-school van verzekerd dat je valide examenproducten bij ons inkoopt.

Toetsaanbod

TOA Toetsplatform biedt de volgende kant-en-klare genormeerde toetsen en examens:

 • Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink.
 • Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK).
 • Loopbaan en Burgerschap.

Daarnaast bieden wij de toets TOA Intake MBO die inzicht geeft in bijvoorbeeld de leerbaarheid, leereffectiviteit en het werktype dat bij de student past. Ook construeren wij examens op maat voor keuzedelen en kwalificaties. Onze TOA-adviseurs kunnen je hier alles over vertellen.

Licenties

TOA Toetsplatform biedt de keuze uit diverse licenties, afhankelijk van het aantal toetsen dat per jaar wordt afgenomen. Hoe meer toetsen je per jaar afneemt, hoe ruimer de licentie is. Met een licentie betaal je vervolgens per afgenomen toets per leerling. Meer weten? Lees dan verder.

Referentie

‘We helpen opleidingsteams anders te kijken’

Als toezichthouder kijkt de examencommissie naar de risico’s binnen het examineringsproces. Bij Scalda in Zeeland is de basis van dat proces goed op orde, maar het risicogericht onderzoek kon beter vonden ze zelf. We vroegen Rebecca Boelens, beleidsadviseur examinering en kwaliteit techniekopleidingen, hoe Scalda die professionaliseringsslag heeft gemaakt.

Meer weten?

Wil je meer weten over TOA Toetsplatform?

Selecteer categorie

Het ontwikkelen van betrouwbare en valide examens is een hele klus. Examenproducten moeten niet alleen voldoen aan alle wettelijke eisen, maar ook aansluiten op de onderwijsvisie en de eigen praktijk. TOA Advies kan helpen met het ontwikkelen van examenproducten op maat, waarin aandacht is voor al deze facetten.

Dit doen we uiteraard in samenspraak met de betrokkenen uit de organisatie: zij geven de inhoudelijke input, wij borgen de kaders. Zo ben je verzekerd van valide en betrouwbare examens, die direct bruikbaar zijn in je instelling.

We bieden maatwerk constructietrajecten aan voor de volgende examenvormen:

 1. Theorie-examens.
 2. Proeven van bekwaamheid.
 3. Keuzedelen.
 4. Beroepsspecifieke taalexamens.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl

Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk precies te weten wat de huidige stand van zaken binnen de examinering is. Welke aspecten gaan goed en welke verdienen extra aandacht? Gericht aan de slag met aandachtspunten helpt bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Bovendien geeft het betrokkenen duidelijkheid over waarom bepaalde acties worden ingezet. TOA Advies biedt korte, doelgerichte audits, die niet alleen een helder totaalbeeld geven maar ook een concreet plan van aanpak.

Het is ook mogelijk om een korte training te volgen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk, zeker als de Onderwijsinspectie op bezoek komt. Met de training ‘Help, de onderwijsinspectie komt!’ zien je examenfunctionarissen dat bezoek met vertrouwen tegemoet.

Wil je ook dat jullie team goed het gesprek kan aangaan met de inspectie over examinering? Neem contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

In TOA Toetsplatform bieden we een extra toetspakket aan: TOA Connect. Samen met mbo-scholen werken we binnen TOA Connect aan een rijk gevuld platform met examens in de beroepscontext. De scholen leveren de inhoud, wij de toetsconstructie. Door de vakexpertise van mbo’s te bundelen met onze examenexpertise, werken we samen aan een kwalitatief hoogwaardig en breed examenaanbod.

Bekijk welke examens beschikbaar zijn in TOA Connect

En lees meer over TOA Connect.

Je kunt hier een overzicht downloaden van alle examens waarvan je in TOA Connect gebruik kunt maken.

Mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun studenten. Met dit voornemen van het kabinet, komt er een eind aan het centrale rekenexamen. Doordat rekenen een instellingsexamen wordt, kan het examen beter aansluiten bij het rekenonderwijs op school. Het is dan ook mogelijk om het examen meer beroepsgericht aanbieden. Wij hebben al een idee hoe zo’n examen eruit kan zien.

Belangrijke uitgangspunten rekenen mbo:

 • Alle studenten vanaf studiejaar 2019 sluiten het onderdeel rekenen af met een instellingsexamen.
 • Voor de niveaus 2 t/m 4 telt het cijfer mee in de zak-slaagregeling.
 • De school is verantwoordelijk voor de vorm en het aantal pogingen.
 • Het instellingsexamen rekenen mag uit meerdere onderdelen bestaan.
 • Het instellingsexamen rekenen dient het gehele referentieniveau te meten.
 • Voor studenten van de entreeopleiding en mbo-2 is een aangepast niveau mogelijk: 2A.

Zelf rekenexamens ontwikkelen?
Mbo-instellingen worden dus zelf verantwoordelijk voor het instellingsexamen rekenen. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van rekenexamens die goed aansluiten bij de context van de opleiding. Ga je dit als instelling zelf doen of zoek je daarin de samenwerking? Als expert in toetsing en examinering hebben wij hier uiteraard al ideeën over. Maar we horen ook graag van (reken)docenten hoe we bij het vormgeven van het rekenexamen kunnen ondersteunen.

Dus zijn er vragen, ideeën of wensen met betrekking tot het instellingsexamen rekenen?
Mail dan naar een van onze adviseurs: Marlous Hodes mhodes@bureau-ice.nl of Martin Steenbergen msteenbergen@bureau-ice.nl.

Of bel 088 – 556 9800.
Wij inventariseren alle reacties en nemen snel contact met je op.

Donderdag 17 januari 2019 is het nieuwe TOA Toetsplatform live gegaan. Naast functionele wijzigingen zullen vooral de nieuwe huisstijl en de nieuwe schermindeling opvallen. Bovendien krijgen mbo-instellingen een eigen inlogpagina: toa.toets.nl.

Hieronder de veranderingen op een rij:

1. Zelf functionaliteiten aan- en uitzetten.

2. Extra toetstijd instelbaar door instelling.

3. Overzicht van ‘lopende toetsen’.

4. Nieuwe huisstijl en schermindeling met een eigen inlogpagina voor mbo.

5. Scheiding onderwijs en examinering.

6. Nieuwe rollen en rechten ten behoeve van onderwijs en examinering.

7. Presentie vastleggen bij papieren toetsen.

Lees meer over de vernieuwingen in TOA Toetsplatform.

Binnen TOA Toetsplatform kun je gebruikmaken van een groot aantal vernieuwde instellingsexamens Engels, Duits en Spaans. De examens van Bureau ICE voldoen voor de vaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven volledig aan Taalprofielen 2015 (vertaling ERK).

Je ziet de vernieuwingen onder meer terug in de toevoeging van plusniveaus in de beoordelingsmodellen, nieuwe beoordelingsaspecten en aangepaste benamingen.

Waarom Taalprofielen 2015?

TOA hecht er waarde aan om een breed erkende norm als basis te hanteren voor examens die wij ontwikkelen. Voor de instellingsexamens Moderne Vreemde Talen (MVT) zijn dat altijd het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) uit 2001 en de Taalprofielen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) uit 2004 geweest.

In februari 2018 is een nieuwe versie van het CEFR verschenen. TOA is van mening dat dit referentiekader te omvangrijk en niet concreet genoeg is om tot eenduidige criteria te komen. Mede daarom is besloten om volledig gebruik te maken van de Taalprofielen als onderlegger van de instellingsexamens MVT en om ons daarbij te baseren op de meest recente uitgave hiervan: Taalprofielen 2015.

In een aantal downloads vind je meer informatie over de aanpassingen per instellingsexamen en kun je de beoordelingsmodellen bekijken.

Bij de instellingsexamens in TOA Toetsplatform maak je gebruik van het globale beoordelingsmodel van Bureau ICE. Een kort model dat makkelijk is in te vullen en weinig tijd vraagt van de assessor. Als assessor dien je wel het referentiekader taal en Taalprofielen 2015 goed te kennen. Ook vraagt het van de assessor om correct om te gaan met de ruimte die het beoordelingsmodel biedt.

De beoordelingssystematiek is opgedeeld in drie stappen.

 • Stap 1
  Je geeft aan of de kandidaat aan de precondities heeft voldaan. Daarmee stel je vast of de kandidaat aan de minimale voorwaarden heeft voldaan om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven over de getoetste taalvaardigheid. Het zegt nog niks over de kwaliteit van de geleverde taalproductie. Als dit niet het geval is, heeft het geen zin om de beoordeling uit te voeren. De kandidaat krijgt het cijfer 1, omdat we nu eenmaal wettelijk verplicht zijn om een cijfer te geven.
 • Stap 2
  Je geeft aan of de kandidaat aan de minimale eisen van het getoetste niveau voldoet. Dat is ook precies waar het referentiekader voor bedoeld is, het vaststellen van het taalniveau. Hierbij doe je in één keer een uitspraak over de kwaliteit van de taalproductie over alle deelaspecten. Je bepaalt bij deze stap dus of een kandidaat de beheersing van het getoetste niveau wel ‘ja’ en niet ‘nee’ heeft aangetoond. Daarmee bepaal je direct of de kandidaat een voldoende (6 of hoger) krijgt of een onvoldoende (5,4 of lager).
 • Stap 3
  Bij deze laatste stap wordt het cijfer bepaald. Niet omdat we dat willen, maar omdat dat moet in het mbo. Je geeft per deelaspect aan of de uitwerking van de kandidaat beter (excellent) is dan verwacht mag worden op het getoetste niveau, precies gelijk is aan die verwachting (voldoende) of slechter is (onvoldoende). Iedere excellent maakt het cijfer hoger en iedere onvoldoende maakt het cijfer lager. Hierbij geldt wel dat je bij stap 2 al de keuze hebt gemaakt tussen geslaagd en niet geslaagd.

Het digitale TOA Toetsplatform van Bureau ICE bevat meer dan 950 toetsen. Voor taal en rekenen bieden we bijvoorbeeld toetsen voor alle niveaus en voor vaardigheden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

Ja, deze training bestaat uit 1,5 dag scholing waarin we ingaan op de fase Plan, Do, Check en Act (PDCA-cyclus) van het examineringsproces. Het doel van dit traject is de deelnemers te ondersteunen bij de eigen uit te voeren taken. We richten ons op de gehele PDCA-cyclus van examineren, waarbij zowel de uitvoering als ook de evaluatie van het examenproces aan de orde komt. Als voorbereiding op de scholing krijgen alle betrokkenen een korte voorbereidingsopdracht toegestuurd. Op basis hiervan worden de deelnemers op ‘scherp’ gezet daar waar het gaat over de eigen uit te voeren taken en eventuele dilemma’s daarbij en krijgt de trainer van Bureau ICE gerichte input om de training op maat te kunnen voorbereiden.

Plan – Eigen taken en wetgeving in beeld

 • De examencyclus.
 • De examencommissie en de examenorganisatie; wie doet wat, wanneer, waarom?
 • Relevante wet- regelgeving en ontwikkelingen rondom examinering.
 • Eigen taken en verantwoordelijkheden; wat doet de examencommissie, wat doet de examencommissie niet, etc.
 • Rolverdeling binnen de examencommissie.

Do – Uitvoering taken door examencommissie

 • De kaders voor de uitvoering van de rol van de examencommissie: doornemen procedures en de bijbehorende formats.
 • Onder andere op-/bijstellen jaarplanning en vergaderagenda.
 • Vergaderagenda doornemen op basis van casuïstiek (bijvoorbeeld besluitvorming voor diplomering, kwaliteitsborging van examinering in de beroepspraktijkvorming BPV).

Check en Act – Uitvoering taken door examencommissie

 • Het nemen van steekproeven.
 • Het opstellen van een jaarplanning.
 • Deskundigheid betrokkenen bij examinering.

Alle betrokkenen ontvangen na actieve deelname het certificaat Startbekwaam lid Examencommissie PDCA.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

We bieden trainingen voor assessoren op de niveaus startbekwaam, professional en train-de-trainer. Dat doen wij voor assessoren in het algemeen én op maat voor BPV-, Taal-, en TOA-Taalassessoren. Alle assessorentrainingen zijn ingericht naar de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check en Act. Met deze cyclus sluiten we in de breedste zin aan bij het takenpakket van een assessor: voorbereiding, uitvoering, evalueren, rapporteren.

De certificeringsstructuur is als volgt opgebouwd:

Startbekwaam

De deelnemer heeft alle praktische tools en kennis gekregen om de eigen taken op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Professional

De deelnemer heeft aangetoond de eigen werkzaamheden op een betrouwbare manier uit te voeren en zich hierbij te houden aan de geldende afspraken.

Train de trainer

De deelnemer is in staat om op basis van het trainingsmateriaal van TOA Trainingen nieuwe leden op te leiden in de eigen taken binnen het examenproces. De deelnemer is hierbij vraagbaak en borgt dat alle benodigde informatie op een goede en efficiënte manier wordt overgedragen.

Na afloop van de training worden de deelnemers gecertificeerd als bijvoorbeeld Startbekwaam TOA-taalassessor PDCA Nederlands of Engels of als Train-de-trainer assessor.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk precies te weten wat de huidige stand van zaken binnen de examinering is. Welke aspecten gaan goed en welke verdienen extra aandacht? Gericht aan de slag met aandachtspunten helpt bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Bovendien geeft het betrokkenen duidelijkheid over waarom bepaalde acties worden ingezet. TOA Advies biedt korte, doelgerichte audits, die niet alleen een helder totaalbeeld geven maar ook een concreet plan van aanpak.

Het is ook mogelijk om een korte training te volgen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk, zeker als de Onderwijsinspectie op bezoek komt. Met de training ‘Help, de onderwijsinspectie komt!’ zien je examenfunctionarissen dat bezoek met vertrouwen tegemoet.

Wil je ook dat jullie team goed het gesprek kan aangaan met de inspectie over examinering? Neem contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

Veelgestelde vragen

Afname IEP Eindtoets

Het is handig om een aantal voorbeeldopgaven voor te leggen, zodat de leerlingen weten hoe de beantwoording van de opgaven in zijn werk gaat. Je vindt hier de antwoorden op de vragen uit het voorbeeldboekje.

Dat is vervelend! We gaan dit direct samen oplossen. Vul even dit formulier in, dan zorgen we dat de materialen zo snel mogelijk bezorgd worden.

Let op: wij sturen je een bevestiging. Mocht je die niet ontvangen, bel ons dan: 088 556 98 00.

Inzicht Eigen Profiel

Er wordt geroepen dat alle eindtoetsen volledig adaptief en digitaal moeten zijn. Dit is echter niet het geval. Op dit moment omarmen wij de kracht van een adaptieve toets niet en kan de leerling volgens ons beter uit de voeten met papieren versie waarbij open- en meerkeuzevragen worden gesteld en die middels de vormgeving en lay-out goed aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Bovendien beschikken veel scholen nog niet over voldoende devices om een digitale afname met de hele klas te organiseren en hechten we er belang aan dat alle leerlingen onder dezelfde toetscondities aan het werk kunnen.

De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die op 2 ochtenden van elk 2 uur afgenomen wordt.
De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken. Er wordt dus vooraf niet geselecteerd op niveau. De IEP Eindtoets begint met makkelijke opgaven die oplopen in niveau. De toets sluit daarnaast aan bij de belevingswereld van de leerling. Wat ook anders is, is dat de leerlingen in de boekjes mogen schrijven.

Lees op deze pagina meer over de IEP Eindtoets.

Ja. We kunnen ons voorstellen dat je graag een IEP Eindtoetsboekje wilt bekijken. Via onze website is het mogelijk om voorbeeldboekjes te bestellen waarin zowel taal- als rekenopgaven zijn opgenomen. Klik hier om deze voorbeeldboekjes te bestellen.

Ben je je aan het oriënteren op de IEP Eindtoets en wens je meer informatie te ontvangen? Kijk dan hier voor de mogelijkheden.

Nee, oefenen voor de IEP Eindtoets is niet nuttig en niet nodig. De IEP Eindtoets meet aan het einde van groep 8 in hoeverre een leerling de verschillende referentieniveaus beheerst.
Het is wel goed om leerlingen voor te bereiden op de toets, bijvoorbeeld wanneer een kind faalangst heeft. Zo begint hij/zij rustiger aan de toets. Ook is het handig om een aantal voorbeeldopgaven voor te leggen, zodat de leerlingen weten hoe de beantwoording van de opgaven in zijn werk gaat.

Het is mogelijk om via onze website voorbeeldboekjes van de IEP Eindtoets te bestellen.

De IEP Eindtoets toetst de volgende onderdelen:

 • Taal: lezen en taalverzorging;
 • Rekenen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.

De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken. Er wordt dus vooraf niet geselecteerd op niveau.
In de eindtoets ligt de focus op het vaststellen van referentieniveau 1F en 2F voor taal (lezen en taalverzorging) en van referentieniveau 1F, 1S en 2F voor rekenen.

Ja, de IEP Eindtoets is ook geschikt voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Voor deze leerlingen wordt de IEP Eindtoets in een aangepaste vorm aangeboden. Het gaat hierbij om:

 • leerlingen met dyscalculie;
 • leerlingen met dyslexie;
 • leerlingen met een visuele beperking (slechtzienden);
 • leerlingen met een auditieve beperking;
 • cognitief zwakke leerlingen.

De officiële aanmeldperiode is gestart op 1 december 2018 en loopt tot 31 januari 2019.
Aanmelden kan hier.

In 2019 zijn de afnamedata van de IEP Eindtoets:

 • dinsdag 16 april 2019
 • woensdag 17 april 2019

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 ochtenden van elk 2 uur. Op beide dagen krijgt de leerling zowel taal als rekenen aangeboden.

De data voor 2020 zijn ook reeds bekend. In 2020 zijn de afnamedata van de IEP Eindtoets:

 • woensdag 15 april 2020
 • donderdag 16 april 2020

 

Een eindtoets moet in de wettelijke periode, tussen 15 april en 15 mei, worden afgenomen. De IEP Eindtoets wordt jaarlijks binnen deze periode afgenomen op twee opeenvolgende schooldagen. Een school maakt de gekozen eindtoets op de afnamedata die door de eindtoetsaanbieder is vastgesteld. Deze data zijn elk jaar ongeveer gelijk, mits er niks veranderd aan de wettelijke periode. Voor leerlingen die de eindtoets (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken tijdens de vastgestelde afnamedagen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, kunnen de toets inhalen vóór 15 mei.

Informatie IEP Eindtoets voor ouder/verzorger

Als de schoolsoort wel wordt aangeboden maar er geen plaats meer is, kan de school niet worden gehouden aan het toelaten van jouw kind tot de betreffende schoolsoort. Je moet in dat geval zelf een andere school uitzoeken waar nog wel plaats is voor uw kind in de betreffende schoolsoort.

Als je kind extra ondersteuningsbehoefte nodig heeft, dan geldt de zorgplicht passend onderwijs. Jouw kind was immers al toegelaten. De VO-school helpt hem of haar dan bij het vinden van een passende plek (op het juiste niveau).

Het resultaat van de eindtoets basisonderwijs toetst in welke mate jouw kind de referentieniveaus voor taal en rekenen beheerst. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij jouw kind past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aansluiten.

De toetsresultaten van de eindtoets dienen als second opinion voor het schooladvies dat op een eerder moment door de basisschool is opgesteld. Een betere uitslag van de toetsresultaten ten opzichte van het schooladvies, leidt tot een verplichte heroverweging van het schooladvies. De basisschool van jouw kind betrekt u bij deze heroverweging. Een slechtere toetsuitslag heeft geen invloed op het schooladvies.

Bijvoorbeeld: je kind krijgt als toetsadvies vmbo-bb/kb. Dat is hoger dan het schooladvies vmbo-bb. De leerkracht moet in dit geval het schooladvies heroverwegen. Dit betekent echter niet dat de leerkracht verplicht is het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Een heroverweging betekent in ieder geval dat er goed naar de onderbouwing van het schooladvies gekeken wordt en er een weloverwogen afweging wordt gemaakt welk advies het beste is voor jouw kind. De leerkracht moet jouw als ouder/verzorger bij deze afweging betrekken.

Dit betekent dat jouw kind, net als alle groep 8-leerlingen, met ingang van schooljaar 2014-2015 een eindtoets moet maken. De basisschool van jouw kind heeft hierbij de keuze uit meerdere toetsaanbieders, waaronder de IEP Eindtoets van Bureau ICE. De school kiest voor één eindtoets voor al hun leerlingen.

De eindtoets wordt later in het schooljaar, namelijk in april of mei, afgenomen, zodat jouw kind de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk kan benutten en het maximale uit de lessen kan halen. Een ander voordeel van een latere afnamedatum, is dat het voortgezet onderwijs de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van uw kind doorkrijgt. Zo sluiten basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan. Het schooladvies van de basisschool wordt op deze manier centraal gesteld bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

Het schoolbestuur van een basisschool kan besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Dit doet het bestuur in overleg met u. Eventuele uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor:

 • zeer moeilijk lerende kinderen;
 • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
 • leerlingen die op het moment van de eindtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Op onze website hebben wij een pagina ingericht met informatie voor ouders/verzorgers.
Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Inhoud en onderzoek

De IEP Eindtoets heeft twee doelen: weergeven op welk referentieniveau een leerling taal en rekenen beheerst en een voorspelling doen voor de te volgen leerweg in het voortgezet onderwijs.

Soms wordt er op scholen zoveel getoetst, dat het bijna een doel op zich lijkt. Wij vinden dat een toets een middel moet zijn om het ontwikkelingsproces van leerlingen te monitoren en stimuleren. Het doel van een toets moet daarbij helder zijn. Je toetst bijvoorbeeld om de ontwikkeling of voortgang in kaart te brengen (diagnostisch toetsen), om een niveau vast te stellen of om te kunnen evalueren. Wanneer je weet wát je wilt toetsen, op welk moment en met welk doel, hou je zelf de regie. En dus ook over de toetsdruk bij de leerling.

Nee, die IEP Eindtoets is niet adaptief. De IEP Eindtoets is zo samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken, ongeacht het niveau van de leerling. Er wordt vooraf dus niet geselecteerd op niveau. Wij hebben een bewuste keuze voor papier gemaakt. Lees het hier.

De IEP Eindtoets loopt op van makkelijk naar moeilijk. Op deze manier ervaart iedere leerling een succesgevoel wat zelfvertrouwen geeft bij het maken van de toets. Uit ervaring blijkt dat leerlingen niet vroegtijdig afhaken en de toets volledig afmaken.

Leerlingen met dyslexie kunnen gebruikmaken van audio-ondersteuning en/of vergrote versie van het toetsboekje.

De wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is bedoeld om één doorlopende leerlijn te maken voor taal en rekenen in het onderwijs. Een leerlijn die loopt van de basisschool via het voortgezet onderwijs naar het mbo en hoger onderwijs. Het referentiekader is het geheel aan referentieniveaus, de basiskennis en de vaardigheden voor Nederlandse taal en rekenen, die beschreven worden in de wet.

De referentieniveaus zijn bedoeld voor het eind van het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen richting deze eindniveaus, worden de referentieniveaus uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen.

Wil je meer inzicht krijgen in de referentieniveaus? Wij gaan graag met je aan de slag. Want wat zeggen de scores en hoe vertaal je de (eind)toetsresultaten naar de praktijk? Meer informatie vind je hier.

Uiteraard worden alle items nauwkeurig getest. Dit gebeurt middels normeringsonderzoeken. Jaarlijks ontwikkelt Bureau ICE nieuwe opgaven die worden voorgelegd aan leerlingen in een normeringsonderzoek.

Heeft uw school interesse om mee te werken aan een normeringsonderzoek? Stuur dan een e-mail naar iep@bureau-ice.nl

Resultaten IEP Eindtoets

Een eindtoets PO is in principe verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs, ook als zij niet worden meegenomen in de opbrengstenbepaling van de inspectie. Ook aan deze leerlingen moet voor 1 maart een schooladvies afgegeven worden. De eindtoets kan nuttige, aanvullende informatie bij het afgegeven schooladvies opleveren.

De enige uitzondering hierop zijn de leerlingen met een ontheffingsgrond (download het schema “Moet deze leerling een eindtoets maken?”) vallen. Zij hoeven geen eindtoets te maken, maar dit mag wel.

Kijk op de website van Overheid.nl voor de volledige Regeling leerresultaten PO en voor de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO. Bekijk ook de FAQ van de PO-raad.

Voor de opbrengstbepaling geldt dat leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden, niet worden betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten (zie punt 1). De onderstaande groepen leerlingen worden ook niet betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten:

 • Leerling met een ontheffingsgrond (download het stappenplan hier)
 • Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs;
 • Leerlingen beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen, of leerlingen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten de gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IE-test bevestigen;
 • Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.

Kijk op website van de overheid voor de volledige Regeling leerresultaten PO en voor de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO. De FAQ van de PO-Raad geeft mogelijk ook nog extra informatie.

De IEP Eindtoets meet het beheersingsniveau van leerlingen op de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen en geeft een uitslag op schoolniveau.
Voor het bepalen van het schooladvies worden de ruwe scores op de drie onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen omgezet naar een standaardscore afgezet op een schaal van 50 tot en met 100.

Bij het geven van het schooladvies wordt uitgegaan van een indeling in leerwegen van pro t/m vwo.
Daarnaast geeft de IEP Eindtoets een uitslag op referentieniveau voor lezen, taalverzorging en rekenen.

De detailscores zijn de scores op de verschillende onderdelen van taalverzorging, lezen en rekenen.
De afkortingen van taalverzorging: ww = werkwoordspelling, n-ww = niet-werkwoordspelling, lstk = leestekens.
De afkortingen van lezen: t&w = techniek & woordenschat, opz = opzoeken, beg = begrijpen, i, e & s = interpreteren, evalueren & samenvatten.
De afkortingen van rekenen zijn: get = getallen, vh = verhoudingen, m&m = meten & meetkunde, vb = verbanden.

Als het toetsadvies hoger is dan het schooladvies, dan is de basisschool verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Daarbij geldt dat een toetsadvies dat een half schooltype hoger is dan het schooladvies telt al als een hoger advies. Bijvoorbeeld: de leerling krijgt als toetsadvies vmbo-bb/kb. Dat is hoger dan het schooladvies vmbo-bb. Je moet in dit geval het schooladvies heroverwegen. Dit betekent echter niet dat je verplicht bent het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Een heroverweging betekent in ieder geval dat je goed naar de onderbouwing van het schooladvies kijkt en een weloverwogen afweging maakt welk advies het beste is voor de leerling. Je moet bij deze afweging de ouders van de leerling betrekken.

Als de score van de eindtoets PO lager is dan verwacht, dan mag de school het schooladvies niet aanpassen.

U ontvangt een aantal weken na afname van de IEP Eindtoets een schoolrapportage, een groepsrapportage en uiteraard de leerlingrapportages, zowel op papier als digitaal.
Bekijk hier de voorbeeldrapportages.

De Inspectie van het Onderwijs heeft de normtabellen voor de eindtoetsen bekendgemaakt. De Inspectie concludeert dat de normtabel voor de IEP Eindtoets betrouwbaar is en toepasbaar is voor de beoordeling van de eindresultaten die scholen hebben behaald met de IEP Eindtoets.

Graag geven wij je inzicht in de normtabellen. Klik hier voor meer informatie.

Zoals je weet wordt het schoolgemiddelde door de Onderwijsinspectie gebruikt om de onderwijsresultaten te beoordelen. De Onderwijsinspectie gebruikt hiervoor een normtabel.
Bekijk de normtabel.

Wet- en regelgeving IEP Eindtoets

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn er meerdere aanbieders van eindtoetsen. Scholen mogen kiezen of hun leerlingen de IEP Eindtoets maken of een andere eindtoets die door de minister is toegelaten. Alle eindtoetsen die aangeboden worden, voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.

De eindtoets moet voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs.
Bureau ICE ontwikkelt de IEP Eindtoets. Deze is goedgekeurd door het ministerie van OCW en is toegelaten als erkende eindtoets.

Actuele informatie over de eindtoets primair onderwijs, vindt u ook op de site van de Rijksoverheid.

Aan de IEP Eindtoets zijn voor u, als basisschool, geen kosten verbonden. De kosten van de eindtoets worden door de overheid rechtstreeks aan Bureau ICE vergoed. Dit geldt overigens ook voor de andere eindtoetsen.

Nee, zowel de basisschool als de VO-school mogen niet voorbijgaan aan de uitslag van de eindtoets als ‘second opinion’. De basisschool verstrekt de uitslag aan de VO-school. Wanneer de basisschool haar schooladvies op basis van de uitslag van de eindtoets moet heroverwegen, wordt de uitkomst hierover ook gedeeld met de VO-school. Als de heroverweging leidt tot een hoger schooladvies, dan geeft dit de betrokken leerling alsnog recht op toelating tot het in het bijgestelde advies aangegeven schooltype.

Nee, de VO-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de toelating van leerlingen. Het schooladvies is nu leidend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit staat sinds 1 augustus 2014 in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO, artikel 27, lid 1c) en het Inrichtingsbesluit WVO (artikel 3). In overleg tussen primair en voortgezet onderwijs in de regio kunnen afspraken gemaakt worden over de totstandkoming van het basisschooladvies.

De basisschool moet voor 1 maart het schooladvies vaststellen.

Alle leerlingen maken aan het eind van de basisschool een eindtoets. Voor leerlingen die na groep 7 de basisschool verlaten, ligt het daarom voor de hand dat zij in groep 7 de eindtoets maken.
Meer informatie over de wet- en regelgeving omtrent de verplichte eindtoets vind je hier.

In principe wel, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het bestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat een bepaalde leerling geen eindtoets hoeft te maken. Uitzonderingen worden gemaakt voor:

 • zeer moeilijk lerende kinderen;
 • kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren;
 • leerlingen die op het moment van de eindtoets 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte zoals leerlingen met dyslexie, dyscalculie en/of een visuele of auditieve beperking worden aangepaste versies van eindtoetsen beschikbaar gesteld.

In het schema “Moet deze leerling een eindtoets maken?” vind je uitleg over wanneer een leerling wel of niet mee hoeft te doen aan de eindtoets.

Jazeker. De eindtoets is een tweede, schoolonafhankelijk advies en de resultaten ervan kunnen het schooladvies nog positief beïnvloeden. Doordat de afname pas in april plaatsvindt, hebben leerlingen meer tijd om te werken aan het versterken van hun vaardigheden en te laten zien wat ze beheersen. Zo wordt de onderwijstijd maximaal benut.

Ook voor de VO-school heeft het later afnemen van de eindtoets een voordeel. De resultaten van de eindtoets kunnen gebruikt worden om een goed beeld te krijgen van de startpositie van leerlingen. Een toets aan het begin van de brugklas is daarmee niet meer nodig en dit vermindert de toetsdruk voor leerlingen.

Nog een voordeel is dat de resultaten op de eindtoets vanaf schooljaar 2015-2016, zicht geven op de positie van de leerling ten opzichte van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Deze informatie kan de VO-school benutten om een doorlopende leerlijn te creëren voor taal en rekenen en zo een optimale aansluiting tussen PO en VO te bevorderen. Bovendien kan de basisschool deze gegevens gebruiken als reflectie op het eigen onderwijs.

De eindtoets wordt later in het schooljaar afgenomen, zodat scholen de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk kunnen benutten. Daarnaast kunnen de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen naar het VO worden gecommuniceerd. Zo sluiten basisonderwijs en voortgezet onderwijs goed op elkaar aan. Een ander voordeel is dat het schooladvies – dat eerder in het schooljaar door de basisschool wordt gegeven – centraal gesteld wordt bij de toelating tot het voortgezet onderwijs.

De eindtoets is een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs inhoudelijk goed op elkaar aansluiten. Het resultaat van de eindtoets laat namelijk zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past.

Meer informatie over de wet- en regelgeving omtrent de verplichte eindtoets vind je hier.

Afname IEP Eindtoets Engels

De IEP Eindtoets Engels kan op een vaste computer of laptop afgenomen worden, maar ook op een tablet (Apple, Android of Windows). Voor een goede weergave van de toetsen dient een tablet een minimaal schermformaat van 9.7 inch te hebben.

De IEP Eindtoets Engels wordt gemaakt in het IEP LVS. Het is niet nodig om software te installeren, de afname is volledig online. De vereiste bandbreedte per apparaat is 1 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. De IEP Eindtoets Engels werkt in Firefox en Google Chrome.

Je kunt beide toetsdelen van tevoren inplannen voor de leerling(en). De leerling maakt altijd eerst toetsdeel 1 en kan daarna pas toetsdeel 2 maken. Het programma selecteert automatisch het niveau waarop de leerling toetsdeel 2 maakt. Lees hier hoe je toetsen klaar kunt zetten.

Volg de stappen in de handleiding om leerlingen toe te voegen.

Bekijk hier de handleiding.

De IEP Eindtoets Engels wordt volledig online digitaal afgenomen. Voor de afname hebben leerlingen het volgende nodig:

 • een computer (dit kunnen ook laptops, Chromebooks, iPads of andere devices zijn)
 • verbinding met internet
 • een koptelefoon

Leerlingen mogen kladpapier en een pen of potlood gebruiken. Het gebruik van woordenboeken is niet toegestaan.

Een instructiefilmpje laat de leerling vooraf kennismaken met het systeem en de verschillende vraagtypen. Dit instructiefilmpje is beschikbaar in Nederlands én Engels. Het doel van het filmpje is de leerling inzicht te geven in hoe de toetsopgaven eruitzien en welke praktische handelingen bij de verschillende vraagtypen van hem/haar verwacht worden. Het filmpje heeft niet als doel om Engelse taalvaardigheid te testen.

Bekijk hier de Nederlandse versie
Bekijk hier de Engelse versie

Dat is vervelend. Je kan je wachtwoord resetten op de inlogpagina: iep.toets.nl 

De leerlingen kunnen inloggen via: iep.toets.nl

Om in te loggen, gaat u naar: iep.toets.nl

Toetsdeel 1 en 2 hebben ieder een tijdsduur van 45 minuten. De totaaltijd voor de IEP Eindtoets Engels bedraagt 90 minuten. Dit is een indicatie van de tijd, want er is geen tijdslimiet.
Ons advies is leerlingen met dyslexie extra toetstijd te geven. Onderstaand figuur geeft het aantal opgaven en de tijdsduur van elk onderdeel weer. Bij de toetsafname is de leerkracht ervoor verantwoordelijk dat leerlingen de toetstijd niet overschrijden: de toets stopt niet automatisch. Bij voorkeur maken de leerlingen de toets in één keer of binnen een of enkele dagen.

Je bepaalt zelf welke leerling(en) én wanneer zij de IEP Eindtoets Engels afnemen. Bepaal voor jezelf met welk doel je deze toets inzet om zo te bepalen wat het meest geschikte moment is.
Wil je hierover sparren? Neem dan contact met ons op via iep@bureau-ice.nl.

Algemeen

Nee, deze eindtoets is niet verplicht. Je kan zelf bepalen of én welke leerlingen je de toets laat maken.

Met deze eindtoets creëren we een meetmoment voor het bepalen van de ERK-niveaus van leerlingen aan het eind van de basisschool. Voor de leerling essentieel: de in het basisonderwijs opgebouwde voorsprong gaat niet ‘verloren´ en de leerling kan blijven werken aan zijn persoonlijke doorlopende leerlijn. Deze eindtoets geeft je:

 • inzicht in het ERK-niveau van de leerling;
 • inzicht in opbrengsten van jouw eigen onderwijs Engelse taal;
 • inzicht in het startniveau voor het voorgezet onderwijs (ERK);
 • extra informatie bij de onderbouwing van het schooladvies bij tweetalig onderwijs.

De IEP Eindtoets Engels is een digitale, adaptieve toets die de leerlingen test op de drie deelvaardigheden woordenschat, begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Resultaten IEP Eindtoets Engels

Je kan een rapportage van de resultaten van de IEP Eindtoets Engels downloaden als Excelbestand of als pdf-bestand. In deze rapportage staat het behaalde ERK-niveau en het percentage goed beantwoorde opgaven per vaardigheid. Klik hier voor meer informatie over hoe je de rapportage kunt exporteren.

De leerling moet beide toetsdelen hebben afgerond voordat je het resultaat kan inzien.
Volg deze stappen om de resultaten te bekijken.

Afname IEP Eindtoets 2019

Het is handig om een aantal voorbeeldopgaven voor te leggen, zodat de leerlingen weten hoe de beantwoording van de opgaven in zijn werk gaat. Je vindt hier de antwoorden op de vragen uit het voorbeeldboekje.

Vervelend dat je niet meer kan inloggen.

Wachtwoord wijzigen/vergeten
Je kunt eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen in de IEP-portal. Klik bij het inloggen op wachtwoord vergeten.

E-mailadres / gebruikersnaam wijzigen
Graag vragen wij een mail te sturen naar iep@bureau-ice.nl met het verzoek voor een nieuwe gebruikersnaam. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • BRIN-nummer
 • Huidige e-mailadres (=gebruikersnaam) die vervangen dient te worden
 • Nieuwe e-mailadres (= nieuwe gebruikersnaam)

Dat is vervelend! We gaan dit direct samen oplossen. Stuur direct een e-mail naar: iep@bureau-ice.nl met daarin de volgende gegevens:

 • BRIN-nummer van je school
 • Schoolnaam
 • Naam van de contactpersoon
 • Naam van de leerling
 • Omschrijving van het probleem (denk aan ontbreken van een sticker of een sticker die verkeerd geplakt is)

Let op: wij sturen je een bevestiging. Mocht je die niet ontvangen, bel ons dan: 088 556 98 00.

Dat is geen probleem. We vragen je wel om dit aan ons door te geven. Stuur een e-mail naar iep@bureau-ice.nl met de volgende informatie:

 • BRIN-nummer
 • Contactpersoon
 • Leerlingnaam

Let op: Je moet de materialen van deze leerling(en) in het IEP Eindtoetspakket mee terugsturen. Dit kan samen met de ingevulde toetsboekjes van de overige leerlingen. Je mag deze materialen niet houden.

Dat is geen enkel probleem. Leerlingen die door ziekte of om een andere reden (een deel van) de toets niet hebben kunnen maken, moeten deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 29 mei 2019 – alsnog maken. Laat ons weten om welke leerling(en) het gaat via iep@bureau-ice.nl.

Zodra de leerling de toets volledig gemaakt heeft, stuur je beide toetsboekjes aangetekend terug:

Bureau ICE
P.a. I&O Research
T.a.v. Afdeling Veldwerk
Zuiderval 70
7543 EZ Enschede

Afnamehandleiding
De afnamehandleiding vind je in het IEP Eindtoetspakket en op onze website. Download de afnamehandleiding.

Instructievideo voor leerlingen
Voorafgaand aan de IEP Eindtoets kun je samen met de leerlingen de instructievideo bekijken.
Bekijk de instructievideo.

Oudermaterialen
Om de ouders/verzorgers te informeren kun je de ouderbrochure en/of informatiebrief downloaden op deze pagina.

De audio-bestanden zijn beschikbaar vanaf 2 april, tegelijk met het bezorgen van de boekjes. Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Wanneer je bent ingelogd, vind je de audio-bestanden direct in het overzicht.

Er worden twee soorten audio aangeboden; MP3 en spraaksynthese. Als je de mp3-bestanden downloadt kun je deze direct vanaf een apparaat (bijv. laptop/tablet) afspelen. Het is ook mogelijk om deze bestanden op een usb-stick te zetten of op een cd te branden.

Er worden twee verschillende soorten spraaksynthese aangeboden in de portal:

Bestand 1: .kes (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor Kurzweil.
 • Het bestand bevat een beveiliging, zodat het woordenboek is uitgeschakeld, geen online content en spellingscontrole gebruikt kan worden.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.

Bestand 2: .pdf (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor alle overige spraaksynthese programma’s (Sprint/L2S/Alinea).
 • Kurzweil gebruikers kunnen het .pdf bestand niet omzetten (met pdf tok es) om het daarna te gebruiken.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.
 • Voor het afspelen van het pdf-bestand (spraaksynthese) heb je een softwareprogramma nodig dat dit ondersteunt.

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op twee ochtenden in april. In 2019 zal de IEP Eindtoets afgenomen worden op dinsdag 16 april en woensdag 17 april. Op elk dagdeel krijgt de leerling zowel taal als rekenen aangeboden.

De afnameduur van de IEP Eindtoets is in principe 60 minuten per deel. De school heeft de mogelijkheid om rekening te houden met speciale ondersteuningsbehoeften van een leerling, bijvoorbeeld toetstijdverlenging.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neem direct contact met ons op via 088 556 98 00.
Zorg dat je het BRIN-nummer bij de hand hebt, dan zorgen we dat het samen zo snel mogelijk oplossen.

Wat fijn dat er nog een leerling gaat IEPen. We zorgen dat we dit zo snel mogelijk gereed maken. Hiervoor dien je de volgende twee stappen te doorlopen.

Stap 1: Informatie voor het drukken van het materiaal

Vul even dit formulier in, dan weten we precies wat we voor de leerling moeten bestellen.

Stap 2: Informatie t.b.v uitwisselen resultaten

Naar aanleiding van stap 1 ontvang je van ons een e-mail wanneer je in de IEP-portal de leerling moet toevoegen. Deze optie is op dit moment namelijk gesloten in de portal. Wij zetten deze functie weer voor je open. Let op: je kan de leerling op dit moment alleen nog handmatig toevoegen. Dit betekent (helaas) dat je de resultaten ook handmatig moet uitwisselen met je LAS.

Lees hier hoe je een leerling handmatig toevoegt.

Op deze pagina vind je meer informatie voor ouders/verzorgers. Zo kun je een brochure of ouderbrief downloaden om vind je leeswijzers terug voor de leerlingrapportage.

Er zijn drie documenten beschikbaar, namelijk de afnamehandleiding, het toetsreglement en de toetswijzer. Je vindt de handleidingen op deze pagina.

Bekijk hier het webinar waarin we alle informatie geven van het aanmelden t/m de resultatenperiode. Dit webinar is van vorig jaar maar het proces is gelijk gebleven.

Op deze pagina vind je alle informatie ter voorbereiding op de afname. Wij adviseren je om voorafgaand aan de afname de instructievideo te bekijken die op dezelfde pagina vindt. Ook kun je vooraf kennismaken met de IEP via het voorbeeldboekje.

Downloaden en importeren van de resultaten
Importeren van de resultaten

Via deze link vindt je de codes die je kunt invoeren bij het doorgeven van de eindtoetsgegevens aan BRON. De Onderwijsinspectie controleert de gegevens van de eindtoets die je in BRON zet.

Via het IEP-account kun je een EDEXML-bestand downloaden. Dit bestand kun je vervolgens automatisch importeren in jouw leerlingadministratiesysteem (LAS). Hieronder kun je een stappenplan downloaden.

In het stappenplan vind je de volgende onderwerpen:

1. Importeren van de toetsresultaten van de eindtoets;
2. Handmatige registratie van de toetsresultaten;
3. Matchen van de gegevens van LAS met BRON;
4. Synchroniseren met BRON.

Let op: indien je de leerlinggegevens niet automatisch hebt geïmporteerd, dan kun je de resultaten ook niet automatisch in het leerlingadministratiesysteem zetten.

Download hier het stappenplan voor het importeren in het LAS van uw school.
Alles over het uitwisselen van de resultaten op de eindtoets met BRON vindt u op de website van DUO.

Via het IEP-account kun je een EDEXML-bestand downloaden. Dit bestand kun je vervolgens automatisch importeren in jouw leerlingadministratiesysteem (LAS). Hieronder kun je een stappenplan downloaden.

In het stappenplan vind je de volgende onderwerpen:

1. Importeren van de toetsresultaten van de eindtoets;
2. Handmatige registratie van de toetsresultaten;
3. Matchen van de gegevens van LAS met BRON;
4. Synchroniseren met BRON.

Let op: indien je de leerlinggegevens niet automatisch hebt geïmporteerd, dan kun je de resultaten ook niet automatisch in het leerlingadministratiesysteem zetten.

Download hier het stappenplan voor het importeren in het LAS van uw school.

Het ZIP-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip, die je hier kunt downloaden.

Wanneer je bent ingelogd via iep.toets.nl, vind je de resultaten onder ‘Menu –> ‘Schoolresultaten’.

Er zijn twee verschillende bestanden.

– Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem download je het  bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’.
– Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau download je het bestand genaamd ‘rapportages’.

– Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet je deze bestanden nog ‘uitpakken’ voordat je de resultaten kunt bewerken/bekijken.

Zip-bestand uitpakken en openen
Het zip-bestand kan vanuit de meeste Windows-versies worden geopend door te dubbelklikken op het bestand, of door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken en te kiezen voor ‘Extract’ of ‘Uitpakken’. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een gratis versie van Winzip, die je kunt downloaden via: http://www.winzip.com/win/en/index.htm

Gegevens downloaden voor leerlingadministratiesysteem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloaden schoolrapportages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn account

De resultaten van de IEP Eindtoets 2018 zijn niet meer beschikbaar via uw IEP-account. Het account is gereed gemaakt voor de afname van 2019.
Mocht je de resultaten van 2018 van uw school willen opvragen, stuur dan een e-mail sturen naar iep@bureau-ice.nl. Vermeld in het onderwerp het BRIN-nummer en schoolnaam.

De resultaten van de IEP Eindtoets 2015, 2016 en 2017 kun je niet meer opvragen bij Bureau ICE. In verband met de wet bescherming persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar. Meer informatie over ons privacy statement vind je hier.

Download dit stappenplan met een instructie om de leerlinggegevens te exporteren uit uw LAS, zoals ParnasSys of ESIS.

Wanneer je je wachtwoord bent vergeten, ga je naar de inlogpagina via iep.toets.nl. Klik daar op ‘wachtwoord vergeten’.  Vervolgens vul je de gebruikersnaam (= uw e-mailadres) in. Je ontvangt dan een link per mail om een nieuw wachtwoord te kiezen. Wanneer je geen e-mail ontvangt, heb je wellicht een ander e-mailadres opgegeven dan bij ons bekend is. Neem in dat geval contact op met de helpdesk via 088 556 9800.

Je gebruikersnaam wijzigen is mogelijk. Stuur een mail naar iep@bureau-ice.nl.
Vermeld daarin de schoolnaam, het BRIN-nummer en het gewenste e-mailadres. We adviseren je om een algemeen e-mailadres zoals directie@, of info@ te gebruiken zodat je (of eventuele collega’s) altijd toegang heeft tot het IEP-account.

De inlogpagina van het portal bereik je via: iep.toets.nl. Hier log je in met je gebruikersnaam (=e-mailadres) en het wachtwoord.

Aanmelden voor de IEP Eindtoets 2019 is mogelijk tussen 1 december 2018 en 31 januari 2019 en verloopt via het IEP-portal.
Klik hier om je aan te melden.

Normtabel

Het percentage leerlingenwicht wordt ieder jaar vastgesteld op 1 oktober en kunt u terugvinden in jouw LAS (leerlingadministratiesysteem). De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school.

Schoolgroepen (% gewogen leerlingen)
Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage gewogen leerlingen op de gehele school). Als de schoolgroep niet op de te analyseren formulieren vermeld wordt, bepaalt de inspectie deze aan de hand van het percentage gewogen leerlingen op de hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld wordt. De inspectie raadpleegt eventueel de DUO-gegevens om de schoolgroep te bepalen. Het percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14.

Zie bijlage b van de regeling leerresultaten: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html

Op deze pagina lees je hoe de Onderwijsinspectie omgaat met de resultaten op de IEP Eindtoets. Je vindt hier ook de normentabel.

De ondergrens is afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de hele school. Je vindt hier de normtabel van de IEP Eindtoets.

Ondergrenzen voor de beoordeling van de leerresultaten
Voor elke toets waarmee een basisschool zich verantwoordt over de leerresultaten, bestaan eigen ondergrenzen. Deze ondergrenzen houden rekening met de leerlingpopulatie op de basisschool (percentage gewogen leerlingen). Als de gemiddelde schoolscore op of boven de ondergrens ligt zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.

Schoolgroepen (% gewogen leerlingen)
Bij de beoordeling van een aantal toetsen onderscheidt de inspectie schoolgroepen (het percentage gewogen leerlingen op de gehele school). Als de schoolgroep niet op de te analyseren formulieren vermeld wordt, bepaalt de inspectie deze aan de hand van het percentage gewogen leerlingen op de hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat beoordeeld wordt. De inspectie raadpleegt eventueel de DUO-gegevens om de schoolgroep te bepalen. Het percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-5943.html

Opbrengsten IEP Eindtoets 2019

Op de schoolrapportage ziet u hoe uw school ten opzichte van het IEP-landelijk gemiddelde gescoord heeft.

Het door u gegeven schooladvies is leidend.

Het kan zijn dat leerlingen door een ontheffing niet mee hoeven te tellen voor de opbrengstbepaling. U kunt zelf het schoolgemiddelde berekenen door alle toetsscores van de leerlingen die mee tellen bij elkaar op te tellen en te delen door dat aantal leerlingen.

Dit kunt u ook berekenen via Excel, volg hiervoor het dit stappenplan.

Op het schoolrapportage zie je onderaan u het schoolgemiddelde. In het geval van onderstaand voorbeeld is het schoolgemiddelde berekend over 30 leerlingen wat leidt tot een score van 79,4. De ondergrenzen vanuit de inspectie vind je in de normtabel.

Schoolgemiddelde berekenen

De IEP Eindtoets meet voor lezen en taalverzorging de referentieniveaus 1F en 2F. Voor rekenen worden de referentieniveaus 1F en 1S gemeten.
Het basisniveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de wens dat een groot deel van de leerlingen de basisschool een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat niveau 2F en voor rekenen is dat niveau 1S.

Voor de leerresultaten geldt dat leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden, niet worden betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten. De onderstaande groepen leerlingen worden ook niet betrokken bij de beoordeling van de leerresultaten:

 • Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
 • Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen, of leerlingen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de COTAN. Indien de IQ-test ouder is dan twee jaar, moeten gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test bevestigen.
 • Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.

Klik hier voor de volledige Regeling leerresultaten PO.

Klik hier voor de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO.

BRON: http://www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl/veelgestelde-vragen/

Rapportages IEP Eindtoets 2019

Vanaf het schooljaar 2018-2019 hanteren alle eindtoetsaanbieders dezelfde zes schooladviezen. De schooladviezen zijn:

 • pro/vmbo bb
 • vmbo bb/vmbo kb
 • vmbo kb/vmbo gl-tl
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo/vwo
 • vwo

Klik hier voor meer informatie.

Er is geen direct verband met de score schooltype (onderaan op het leerlingrapport) en de punten die genoemd worden bij de domeinen taalverzorging, lezen en rekenen.

De getallen die daar genoemd worden geven de vaardigheid aan van een leerling op de betreffende domeinen. Het kan dan ook zo zijn dat de leerling 79, 72 en 64 punten (ter indicatie van de positie binnen het referentiekader) haalt en uiteindelijk een Score Schooltype krijgt van 61 punten.

Er wordt berekend wat de vaardigheid is van de leerlingen op lezen, taalverzorging en rekenen. Elk onderdeel heeft een weging: lezen twee keer, taalverzorging twee keer en rekenen drie keer. Op basis van die weging wordt uiteindelijk het schooladvies bepaald.

Op  deze pagina kun je van iedere rapportage een leeswijzer downloaden.

-De leerlingrapportage is een individueel rapport waarop de referentieniveaus voor taal en rekenen, het schooladvies en de resultaten op de verschillende deelgebieden worden weergegeven.

-De groepsrapportage geeft in één oogopslag weer hoe de hele klas heeft gescoord op alle onderdelen van de IEP Eindtoets. Dit geeft uw school inzicht in  welke specifieke onderdelen meer aandacht behoeven.

-De schoolrapportage geeft de schooladviezen en behaalde referentieniveaus van alle groepen van uw school weer. Daarnaast ziet u hier hoe uw school heeft gescoord ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Voor leerlingen die de IEP Eindtoets hebben gemaakt tussen 19 april en 15 mei, worden de resultaten in de week van 3 juni 2019 beschikbaar in de IEP-portal.
De leerling-, groeps- en schooloverzichten worden geactualiseerd indien dit voor jouw school van toepassing is. We raden je aan om alle bestanden opnieuw te downloaden en op te slaan.
Enkele dagen later ontvang je de papieren leerlingrapportages op school.

Vier weken na de afname (week 20) heb je toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages van de school via het IEP-portal. Je vindt de rapportages in het IEP-portal onder ‘Menu-Schoolresultaten’.

Je ziet hier twee bestanden:

 • LAS
  Voor het importeren van de resultaten in het leerlingenadministratiesysteem kun je het bestand genaamd ‘leerlingadministratiesysteem (LAS)’ downloaden.
  Je hebt dit bestand alleen als je de leerlingen automatisch hebt geïmporteerd in het IEP-portal. Als je dat niet gedaan hebt, dan kun je de leerlingresultaten alleen handmatig invoeren in het LAS.
 • Rapportages
  Voor het downloaden van de resultaten op de IEP Eindtoets op leerling-, groep- en  schoolniveau kun je het bestand genaamd ‘rapportages’ downloaden. Je vindt zowel pdf-bestanden als een Excel. In Excel is het eenvoudig een leerling eruit te halen die niet meetelt voor de opbrengsten waarna u het schoolgemiddelde opnieuw kunt berekenen.

Let op: beide bestanden zijn zip-bestanden. Waarschijnlijk moet je deze bestanden nog ‘uitpakken’ voordat je de resultaten kunt bewerken/bekijken.

Enkele dagen na de digitale rapportages ontvang je de papieren versies van de leerlingrapportages per post.

We raden je aan om alle rapportages (zowel het LAS-bestand als het bestand ‘Rapportages’) te downloaden uit de IEP-portal en op te slaan in jouw leerlingadministratiesysteem of op een andere plaats. Je kan de gegevens downloaden uit de portal tot oktober 2019. Hierna wordt de portal gereedgemaakt voor de IEP Eindtoets 2020.

Top 10 IEP Eindtoets

Het is handig om een aantal voorbeeldopgaven voor te leggen, zodat de leerlingen weten hoe de beantwoording van de opgaven in zijn werk gaat. Je vindt hier de antwoorden op de vragen uit het voorbeeldboekje.

Vervelend dat je niet meer kan inloggen.

Wachtwoord wijzigen/vergeten
Je kunt eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen in de IEP-portal. Klik bij het inloggen op wachtwoord vergeten.

E-mailadres / gebruikersnaam wijzigen
Graag vragen wij een mail te sturen naar iep@bureau-ice.nl met het verzoek voor een nieuwe gebruikersnaam. Vermeld hierbij de volgende gegevens:

 • BRIN-nummer
 • Huidige e-mailadres (=gebruikersnaam) die vervangen dient te worden
 • Nieuwe e-mailadres (= nieuwe gebruikersnaam)

Dat is vervelend! We gaan dit direct samen oplossen. Stuur direct een e-mail naar: iep@bureau-ice.nl met daarin de volgende gegevens:

 • BRIN-nummer van je school
 • Schoolnaam
 • Naam van de contactpersoon
 • Naam van de leerling
 • Omschrijving van het probleem (denk aan ontbreken van een sticker of een sticker die verkeerd geplakt is)

Let op: wij sturen je een bevestiging. Mocht je die niet ontvangen, bel ons dan: 088 556 98 00.

Dat is geen probleem. We vragen je wel om dit aan ons door te geven. Stuur een e-mail naar iep@bureau-ice.nl met de volgende informatie:

 • BRIN-nummer
 • Contactpersoon
 • Leerlingnaam

Let op: Je moet de materialen van deze leerling(en) in het IEP Eindtoetspakket mee terugsturen. Dit kan samen met de ingevulde toetsboekjes van de overige leerlingen. Je mag deze materialen niet houden.

Dat is geen enkel probleem. Leerlingen die door ziekte of om een andere reden (een deel van) de toets niet hebben kunnen maken, moeten deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 29 mei 2019 – alsnog maken. Laat ons weten om welke leerling(en) het gaat via iep@bureau-ice.nl.

Zodra de leerling de toets volledig gemaakt heeft, stuur je beide toetsboekjes aangetekend terug:

Bureau ICE
P.a. I&O Research
T.a.v. Afdeling Veldwerk
Zuiderval 70
7543 EZ Enschede

Afnamehandleiding
De afnamehandleiding vind je in het IEP Eindtoetspakket en op onze website. Download de afnamehandleiding.

Instructievideo voor leerlingen
Voorafgaand aan de IEP Eindtoets kun je samen met de leerlingen de instructievideo bekijken.
Bekijk de instructievideo.

Oudermaterialen
Om de ouders/verzorgers te informeren kun je de ouderbrochure en/of informatiebrief downloaden op deze pagina.

De audio-bestanden zijn beschikbaar vanaf 2 april, tegelijk met het bezorgen van de boekjes. Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Wanneer je bent ingelogd, vind je de audio-bestanden direct in het overzicht.

Er worden twee soorten audio aangeboden; MP3 en spraaksynthese. Als je de mp3-bestanden downloadt kun je deze direct vanaf een apparaat (bijv. laptop/tablet) afspelen. Het is ook mogelijk om deze bestanden op een usb-stick te zetten of op een cd te branden.

Er worden twee verschillende soorten spraaksynthese aangeboden in de portal:

Bestand 1: .kes (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor Kurzweil.
 • Het bestand bevat een beveiliging, zodat het woordenboek is uitgeschakeld, geen online content en spellingscontrole gebruikt kan worden.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.

Bestand 2: .pdf (2x voor boekje 1 en boekje 2)

 • Dit is alleen bruikbaar voor alle overige spraaksynthese programma’s (Sprint/L2S/Alinea).
 • Kurzweil gebruikers kunnen het .pdf bestand niet omzetten (met pdf tok es) om het daarna te gebruiken.
 • Je dient de voorleestaal in te stellen in het Nederlands.
 • Voor het afspelen van het pdf-bestand (spraaksynthese) heb je een softwareprogramma nodig dat dit ondersteunt.

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op twee ochtenden in april. In 2019 zal de IEP Eindtoets afgenomen worden op dinsdag 16 april en woensdag 17 april. Op elk dagdeel krijgt de leerling zowel taal als rekenen aangeboden.

De afnameduur van de IEP Eindtoets is in principe 60 minuten per deel. De school heeft de mogelijkheid om rekening te houden met speciale ondersteuningsbehoeften van een leerling, bijvoorbeeld toetstijdverlenging.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Neem direct contact met ons op via 088 556 98 00.
Zorg dat je het BRIN-nummer bij de hand hebt, dan zorgen we dat het samen zo snel mogelijk oplossen.

Wat fijn dat er nog een leerling gaat IEPen. We zorgen dat we dit zo snel mogelijk gereed maken. Hiervoor dien je de volgende twee stappen te doorlopen.

Stap 1: Informatie voor het drukken van het materiaal

Vul even dit formulier in, dan weten we precies wat we voor de leerling moeten bestellen.

Stap 2: Informatie t.b.v uitwisselen resultaten

Naar aanleiding van stap 1 ontvang je van ons een e-mail wanneer je in de IEP-portal de leerling moet toevoegen. Deze optie is op dit moment namelijk gesloten in de portal. Wij zetten deze functie weer voor je open. Let op: je kan de leerling op dit moment alleen nog handmatig toevoegen. Dit betekent (helaas) dat je de resultaten ook handmatig moet uitwisselen met je LAS.

Lees hier hoe je een leerling handmatig toevoegt.

Dat is vervelend! We gaan dit direct samen oplossen. Vul even dit formulier in, dan zorgen we dat de materialen zo snel mogelijk bezorgd worden.

Let op: wij sturen je een bevestiging. Mocht je die niet ontvangen, bel ons dan: 088 556 98 00.

Scroll naar de onderkant van deze pagina om een volledig overzicht te zien van alle vragen.

Aanmelden IEP LVS
Afname IEP LVS

Inloggen kan via iep.toets.nl.

Het IEP LVS wordt volledig online afgenomen. Het is niet nodig om software te installeren. De toetsen kunnen worden afgenomen op een vaste computer, laptop of tablet (Apple, Android of Windows). Voor een goede weergave van de toetsen dient een tablet een minimaal schermformaat van 9.7 inch te hebben. De vereiste bandbreedte per apparaat is 1 Mb/s bij gelijktijdig gebruik. Het LVS werkt in Firefox en Google Chrome. Bij voorkeur gebruik je de meest actuele versie van Google Chrome. Dit geldt ook voor de IEP Eindtoets Engels.

Het IEP LVS werkt efficiënt met een online omgeving waarin je voor de leerling gemakkelijk verschillende toetsen klaar zet. De leerling neemt de toetsen af in zijn eigen leerlingomgeving.
Je hebt alleen computers met een internetverbinding nodig.

Bekijk stap 3 en 4 in de handleiding voor alle m.b.t.:
De organisatie en het klaarzetten voor de afname
De afname

De toetsen en vragenlijsten hebben geen toetslimiet en leerlingen maken de toets (bij voorkeur) in één keer. Het komt vaker voor dat een leerling minder tijd nodig heeft dan meer tijd.
In de deze tabel zie je een indicatie van de tijd per toets/instrument.

De toetsen hebben op elk moment van het jaar dezelfde normering. Je bent vrij om de leerling de taal- en rekentoetsen te laten maken op het beste passende moment voor de leerling. De toetsresultaten geven inzicht in waar de leerling op dat moment staat ten opzichte van de referentieniveaus uit het referentiekader.

Als een leerling meer onderwijsaanbod en –tijd heeft gehad (bijvoorbeeld hij/zij maakt de toets in februari i.p.v. in september) dan is de kans groot dat de leerling meer doelen beheerst en hoger scoort. In de toetsresultaten maken wij dit zichtbaar door aan te geven hoe dicht een leerling bij het volgend referentieniveau zit.

Je bepaalt zelf wanneer je de toetsen afneemt afhankelijk van het doel waarvoor je gaat toetsen. Is het doel formatief, namelijk toetsen om te leren en inzicht te krijgen in de doorgaande leerlijn, of summatief waarbij toetsen worden ingezet om niveau en schooladvies te bepalen? Is de leerling al klaar voor de toets? Of laat je enkele leerlingen bepaalde onderdelen al wel of niet maken?

In de handleiding vind je een toetsplanning met adviesperiodes. Uiteraard denken wij ook graag mee. Neem dan contact op via iep@bureau-ice.nl.

Ja, onze handleiding staat online. Klik hier om de handleiding te bekijken.

Algemene informatie IEP LVS

Je bepaalt als leerkracht wanneer je het IEP LVS inzet gedurende het onderwijsjaar. Zo kun je toetsen flexibel inzetten, zodat die aansluit bij de onderwijsbehoefte en beschik je direct na de afname over de resultaten die u online kunt inzien. Lees hier meer over onze keuze.

Het IEP LVS bestaat uit digitale toetsen en instrumenten om alle vaardigheden en talenten van een leerling in kaart te brengen. We kunnen ons goed voorstellen dat u graag een indruk krijgt van de inhoud van de toets(-instrumenten). Klik hier om de mogelijkheden te bekijken.

In het IEP LVS vind je op basis van het hoofd-hart-handen-principe de volgende onderdelen:

Op dit moment is het IEP LVS beschikbaar voor groep 6 t/m 8.
Vanaf schooljaar 2019-2020 is het IEP LVS beschikbaar voor groep 3 t/m 8.

Hoofd-hart-handen-principe

Het IEP LVS werkt volgens het hoofd-hart-handen-principe en brengt naast de cognitieve vaardigheden (hoofd), ook de sociaal-emotionele vaardigheden, de leeraanpak en het creatief vermogen (hart en handen) in kaart.

Dit digitale volginstrument bevat toetsen voor de cognitieve vakgebieden taal en rekenen en daarnaast digitale vragenlijsten om op een objectieve manier de leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen van een leerling in kaart te brengen.

Het doel van het IEP LVS is meerledig. U kunt uw leerlingen volgen en krijg formatieve informatie waarmee u direct aan de slag kunt. Met een compleet beeld van iedere leerling krijgt u in groep 7 en 8 een passend schooladvies of pré-advies. Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om de opbrengsten van uw onderwijs in kaart te brengen.

Bekijk hier de verschillende mogelijkheden om nader kennis te maken.

Het IEP LVS is een digitaal leerlingvolsysteem voor groep 3 t/m 8. Op basis van het hoofd-hart-handen-principe heb je continu inzicht in het complete kindbeeld. Naast de cognitieve vaardigheden (hoofd) brengt het digitale volginstrument ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen in beeld (hart en handen). Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Kwalificatie is een belangrijk doel van ons onderwijs. Met het IEP LVS geven we dan ook de resultaten op taal en rekenen weer aan de hand van de referentieniveaus. In groep 7 geven we tevens een pré-advies en in groep 8 een schooladvies. Voor groep 6 (en de onderbouw) vinden we een dergelijk advies nog te vroeg. Daarom laten we voor die leerlingen alleen de scores zien van het behaalde referentieniveau taal en rekenen.

Naast kwalificatie zijn socialisatie en persoonsvorming ook belangrijke doelen van ons onderwijs. Daarom bestaat het IEP LVS naast de hoofdtoetsen, uit  hart- en handentoetsen. Deze instrumenten zijn speciaal ontwikkeld om door de leerling zelf in te vullen. Zo krijgt de leerling inzicht in zijn/haar eigen profiel op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.

Resultaten IEP LVS

De rapportage van het IEP LVS wordt ook wel de talentenkaart genoemd. Op deze talentenkaart kunt u hier zelf uw onderbouwing op hoofd, hart en handen toevoegen én kunt u in de bovenbouw het pre-advies of schooladvies weergeven.

Bekijk stap 7 in de handleiding en volg de stappen. Na afloop heeft u voor iedere leerling een talentenkaart waar ze trots op kunnen zijn.

In groep 7 wordt een pré-advies gegeven en in groep 8 een definitief schooladvies. Bij het pré-advies of het schooladvies draait het niet om een hoog uitstroomniveau. Een goed schooladvies is een bij de leerling passend advies, waarin alle talenten van een leerling zijn meegenomen ongeacht of het praktijkonderwijs of vwo omvat. Het is een advies om trots op te zijn.

Het IEP LVS doet een voorstel voor een pré-advies of een schooladvies op basis van de basistoetsen taal (Lezen en Taalverzorging) en rekenen voor zowel groep 7 als groep 8. Om het pré-advies of schooladvies te verfijnen is het belangrijk om ook de overige hoofd-hart-handen-vaardigheden mee te nemen. Denk hierbij aan de uitslagen op de overige toetsen in het IEP LVS (Woordenschat, Schrijven, Leeraanpak, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Creatief vermogen, Eindtoets Engels), maar ook aan de resultaten uit andere instrumenten, zoals het leerlingvolgsysteem, en je observaties van de leerling in de klas.

Meer informatie vind je in stap 7  van de handleiding.

In het IEP LVS kun je de resultaten van leerlingen makkelijk inzien. Je kunt de individuele resultaten van leerlingen per toets bekijken.
Ook kun je per leerling een totaaloverzicht  van de toetsresultaten en het bijbehorende voorgestelde schooladvies bekijken.

Aanbod

JIJ! biedt:

 • Genormeerde, objectieve toetsen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel
  Onze toetsen zijn ontwikkeld door onze eigen toetsspecialisten en zijn direct digitaal af te nemen. Zo heeft u de zekerheid dat u een betrouwbare en valide toets afneemt, zonder deze zelf helemaal te moeten construeren. Kwaliteit zonder dat het u kostbare werktijd kost dus.
 • Een flexibel, digitaal leerlingvolgsysteem
  Door leerlingen door de tijd heen te volgen, krijgt u inzicht in hun leerproces en ontwikkeling. Een leerlingvolgsysteem houdt digitaal voor u de toetsmomenten en -resultaten geautomatiseerd bij en verwerkt deze in rapportages op individueel niveau. Hiermee kunt u bepalen hoe u de leerling het best kunt ondersteunen in de les. Tegelijk kunt u de voortgang zichtbaar maken voor het afleggen van verantwoording.
 • Advies en ondersteuning bij het opstellen van toetsbeleid
  Wij adviseren en ondertsteunen in het formuleren van uw toetsvisie en het opstellen van uw toetsbeleid. Daarnaast helpen we met de implementatie. We zijn gespecialiseerd in het creëren van draagvlak binnen de school, bij docenten, leerlingen én ouders. En in het trainen van docenten om invulling te geven aan het vastgestelde beleid.
 • Opleiding en advies op gebied van toetsontwikkeling en toetskwaliteit
  Toetsen maken is een specifiek vak. Wij leiden onze toetsspecialisten zelf op. Deze opleiding bieden wij ook voor docenten: het Toetsmeester traject. Zo kunt u zelf objectieve, valide en betrouwbare toetsen maken. Ook adviseren we over de kwaliteit van toetsing en train en we docenten in het werken met een toetsmatrijs en een taxonomie.
 • Trainingen op gebied van formatief evalueren
  Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Het gaat om het zichtbaar maken van de leerontwikkeling. Wij trainen docenten in het gedachtengoed én de praktische realisatie van formatief evalueren. Bijvoorbeeld in ons basistraject formatief evalueren, bestaande uit 3 bijeenkomsten.

JIJ! is een ervaren en betrouwbare partner op het gebied van toetsing. We adviseren, inspireren en ontzorgen in het creëren van waardevolle leermomenten en helpen scholen hun onderwijs door middel van toetsing nog beter te maken. Wij kunnen u helpen meer inzicht in ontwikkeling en resultaten te krijgen, waarmee u leerlingen beter ondersteunt in hun leerproces en actief kunt stimuleren leerlingen in hun groei en ontwikkeling.

Formatief evalueren

Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Het gaat om het zichtbaar maken van de leerontwikkeling voor docenten én leerlingen. Formatief evalueren vraagt een andere aanpak. U denkt na over hoe leerlingen leren en hoe toetsing bijdraagt aan dat proces. Het vraagt een omslag van cijfergericht beoordelen naar begeleiden in het behalen van leerdoelen. Uit ervaring weten we dat leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces veel gemotiveerder zijn.

JIJ! Toetsing & Training traint docenten in formatief evalueren. In het gedachtengoed én de praktische realisatie. Zo gaan we aan de slag met praktische werkvormen om tussentijds te toetsen tijdens de les. We leren docenten hoe ze dit soort evaluatiemomenten kunnen interpreteren. We gaan in op de samenhang tussen formatieve en summatieve evaluatie en de rol van nul- en tussenmetingen. En leren u hoe u dit effectief én efficiënt kunt doen met de kant-en-klare toetsen van JIJ!

Door formatief te evalueren verhoogt u het leerrendement en wordt leren leuk!

Daar kunnen de experts van JIJ! Toetsing & Training bij helpen. We begeleiden schoolorganisaties in evalueren, ontwikkelen en implementeren van diverse thema’s rond toetsbeleid, zoals formatief evalueren. Daarnaast trainen we docenten in formatief evalueren in de praktijk.

JIJ! Leerlingvolgsysteem

U kunt de handleiding van het JIJ! Leerlingvolgsysteem hier downloaden.

Met het JIJ! Leerlingvolgsysteem kunt u:
• leerlingspecifi ek toetsen op elk gewenst moment
• toetsen digitaal op elke computer of tablet afnemen,
resultaten zijn direct beschikbaar
• automatisch leerlinggegevens en resultaten koppelen
met online schoolomgeving Magister of SOM
• naast normgericht ook criteriumgericht meten
• meer inzicht krijgen in het leerproces en de sociaalemotionele
ontwikkeling
• tijd besparen in kwalitatief goede toetsen maken en
nakijken
• meer focus krijgen op de inhoud van het onderwijs
• diverse rapportages genereren op individueel-, klasen
schoolniveau

JIJ! biedt de volgende kant-en-klare genormeerde toetsen:
• Nederlands en rekenen volgens het referentiekader taal en rekenen Meijerink
• Engels, Frans, Duits en Spaans volgens het Europees Referentieniveau (ERK)
• taalvaardigheidstoetsen lezen, schrijven, luisteren, spreken en gesprekken,
taalverzorging en woordenschat
• leerlijntoetsen wiskunde, natuurkunde, biologie, economie, gebaseerd op
de SLO-tussendoelen
• rekentoetsen, geschikt voor schoolexamen rekenen
• taalloze rekentoetsen, NT2 toetsen voor ISK
• 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creatief vermogen
• executieve functies, zoals leeraanpak en leerbaarheid

Voor Nederlands en rekenen zijn toetsen beschikbaar van referentieniveaus
1F t/m 4F. Binnen een niveau heeft u de keuze uit meerdere varianten.

Voor een groot aantal toetsen is daarnaast <1F niveau beschikbaar.
Voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands NT2 zijn toetsen beschikbaar
die meten volgens de ERK-niveaus A1 t/m B2 of C1.

Toetskwaliteit

Een goede, kwalitatieve toets meet wat u wilt meten en geeft een zo eerlijk mogelijk beeld van de vaardigheden en vooruitgang van een leerling. Om toetsen onderdeel te maken van het leerproces is het belangrijk om onder andere de volgende vragen te beantwoorden:

 • Behandelen we de juiste onderwerpen in de toets?
 • Is de toets een evenwichtige afspiegeling van de lesstof?
 • Geeft de toets informatie over waar de leerling staat in zijn leerproces?
 • Meten onze toetsen wat we willen meten?
 • Werken we met een gebalanceerde verhouding in verschillende cognitieve niveaus?

Een goede toets is zo valide, betrouwbaar en bruikbaar mogelijk. Dat betekent dat de opbouw van de toets en de kwaliteit van de afzonderlijke toetsvragen goed moeten zijn. Dat er een gedegen antwoordmodel en correctievoorschrift moeten zijn. En dat een toetsmatrijs en taxonomie de basis vormen van uw toets.

Het Toetsmeester traject van JIJ! Toetsing & Training leidt docenten op tot toetsconstructeur. U kunt dan zelf kwalitatieve toetsen ontwikkelen.

Toetskwaliteit ligt steeds meer onder een vergrootglas. Het borgen van de toetskwaliteit is van groot belang. JIJ! Toetsing & Training helpt u daarbij.

Het JIJ! Leerlingvolgsysteem biedt complete kwalitatieve toetsen die ingezet kunnen worden als schoolexamen. De toetsen voldoen aan alle eisen die aan een goede toets gesteld worden: kwalitatief, objectief, valide, betrouwbaar.

Wilt u  ook graag zelf aan de slag met het maken van toetsen en schoolexamens? Het JIJ! leidt  Toetsmeestertraject docenten op tot toetsconstructeur. U kunt dan zelf valide en betrouwbare toetsen samenstellen, die voldoen aan alle eisen aan een goede toets.

Daarnaast kunt u de kwaliteit van uw schoolexamens door ons laten checken of we kunnen samen met u schoolspecifieke toetsen ontwikkelen die u kunt opnemen in uw PTA.

Toetsvisie en toetsbeleid

Groeigericht toetsen begint met een gedegen toetsvisie en een praktisch uitvoerbaar toetsbeleid. De vraag ‘Waarom toetsen we?’ is het  fundament voor uw toetsvisie. In het toetsbeleid wordt vervolgens verder uitgewerkt wat dit betekent voor de soorten en aantallen toetsen die u aanbiedt. Welke kwaliteit u nastreeft en op welke manier u wilt toetsen. Een toetsbeleid bevat dus afspraken over waaróm en met welk doel toetsing wordt ingezet binnen de school. Het geeft richting en kaders. Het helpt om de toetskwaliteit te borgen, zodat leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien én uw schoolresultaten nog beter worden.

JIJ! Toetsing & Training adviseert en ondersteunt in het formuleren van uw toetsvisie en het opstellen van uw toetsbeleid. Met elkaar bespreken we onderwerpen als toetsdruk, doorlopende leerlijnen en formatieve evaluatie.

We helpen u uw visie en beleid aan te laten sluiten op uw schoolbrede onderwijsvisie. We stellen samen kaders voor kwaliteit en kwantiteit van toetsing en werken indien gewenst met u aan een  toetsprogramma.

Daarnaast kunnen wij helpen met de implementatie van het toetsbeleid. We zijn gespecialiseerd in het creëren van draagvlak binnen uw school, bij docenten, leerlingen én ouders. En in het trainen van docenten om invulling te geven aan het vastgestelde beleid.

TOA Advies

Het ontwikkelen van betrouwbare en valide examens is een hele klus. Examenproducten moeten niet alleen voldoen aan alle wettelijke eisen, maar ook aansluiten op de onderwijsvisie en de eigen praktijk. TOA Advies kan helpen met het ontwikkelen van examenproducten op maat, waarin aandacht is voor al deze facetten.

Dit doen we uiteraard in samenspraak met de betrokkenen uit de organisatie: zij geven de inhoudelijke input, wij borgen de kaders. Zo ben je verzekerd van valide en betrouwbare examens, die direct bruikbaar zijn in je instelling.

We bieden maatwerk constructietrajecten aan voor de volgende examenvormen:

 1. Theorie-examens.
 2. Proeven van bekwaamheid.
 3. Keuzedelen.
 4. Beroepsspecifieke taalexamens.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl

Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk precies te weten wat de huidige stand van zaken binnen de examinering is. Welke aspecten gaan goed en welke verdienen extra aandacht? Gericht aan de slag met aandachtspunten helpt bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Bovendien geeft het betrokkenen duidelijkheid over waarom bepaalde acties worden ingezet. TOA Advies biedt korte, doelgerichte audits, die niet alleen een helder totaalbeeld geven maar ook een concreet plan van aanpak.

Het is ook mogelijk om een korte training te volgen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk, zeker als de Onderwijsinspectie op bezoek komt. Met de training ‘Help, de onderwijsinspectie komt!’ zien je examenfunctionarissen dat bezoek met vertrouwen tegemoet.

Wil je ook dat jullie team goed het gesprek kan aangaan met de inspectie over examinering? Neem contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

TOA Connect

In TOA Toetsplatform bieden we een extra toetspakket aan: TOA Connect. Samen met mbo-scholen werken we binnen TOA Connect aan een rijk gevuld platform met examens in de beroepscontext. De scholen leveren de inhoud, wij de toetsconstructie. Door de vakexpertise van mbo’s te bundelen met onze examenexpertise, werken we samen aan een kwalitatief hoogwaardig en breed examenaanbod.

Bekijk welke examens beschikbaar zijn in TOA Connect

En lees meer over TOA Connect.

Je kunt hier een overzicht downloaden van alle examens waarvan je in TOA Connect gebruik kunt maken.

TOA Toetsplatform

Mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun studenten. Met dit voornemen van het kabinet, komt er een eind aan het centrale rekenexamen. Doordat rekenen een instellingsexamen wordt, kan het examen beter aansluiten bij het rekenonderwijs op school. Het is dan ook mogelijk om het examen meer beroepsgericht aanbieden. Wij hebben al een idee hoe zo’n examen eruit kan zien.

Belangrijke uitgangspunten rekenen mbo:

 • Alle studenten vanaf studiejaar 2019 sluiten het onderdeel rekenen af met een instellingsexamen.
 • Voor de niveaus 2 t/m 4 telt het cijfer mee in de zak-slaagregeling.
 • De school is verantwoordelijk voor de vorm en het aantal pogingen.
 • Het instellingsexamen rekenen mag uit meerdere onderdelen bestaan.
 • Het instellingsexamen rekenen dient het gehele referentieniveau te meten.
 • Voor studenten van de entreeopleiding en mbo-2 is een aangepast niveau mogelijk: 2A.

Zelf rekenexamens ontwikkelen?
Mbo-instellingen worden dus zelf verantwoordelijk voor het instellingsexamen rekenen. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van rekenexamens die goed aansluiten bij de context van de opleiding. Ga je dit als instelling zelf doen of zoek je daarin de samenwerking? Als expert in toetsing en examinering hebben wij hier uiteraard al ideeën over. Maar we horen ook graag van (reken)docenten hoe we bij het vormgeven van het rekenexamen kunnen ondersteunen.

Dus zijn er vragen, ideeën of wensen met betrekking tot het instellingsexamen rekenen?
Mail dan naar een van onze adviseurs: Marlous Hodes mhodes@bureau-ice.nl of Martin Steenbergen msteenbergen@bureau-ice.nl.

Of bel 088 – 556 9800.
Wij inventariseren alle reacties en nemen snel contact met je op.

Donderdag 17 januari 2019 is het nieuwe TOA Toetsplatform live gegaan. Naast functionele wijzigingen zullen vooral de nieuwe huisstijl en de nieuwe schermindeling opvallen. Bovendien krijgen mbo-instellingen een eigen inlogpagina: toa.toets.nl.

Hieronder de veranderingen op een rij:

1. Zelf functionaliteiten aan- en uitzetten.

2. Extra toetstijd instelbaar door instelling.

3. Overzicht van ‘lopende toetsen’.

4. Nieuwe huisstijl en schermindeling met een eigen inlogpagina voor mbo.

5. Scheiding onderwijs en examinering.

6. Nieuwe rollen en rechten ten behoeve van onderwijs en examinering.

7. Presentie vastleggen bij papieren toetsen.

Lees meer over de vernieuwingen in TOA Toetsplatform.

Binnen TOA Toetsplatform kun je gebruikmaken van een groot aantal vernieuwde instellingsexamens Engels, Duits en Spaans. De examens van Bureau ICE voldoen voor de vaardigheden Gesprekken voeren, Spreken en Schrijven volledig aan Taalprofielen 2015 (vertaling ERK).

Je ziet de vernieuwingen onder meer terug in de toevoeging van plusniveaus in de beoordelingsmodellen, nieuwe beoordelingsaspecten en aangepaste benamingen.

Waarom Taalprofielen 2015?

TOA hecht er waarde aan om een breed erkende norm als basis te hanteren voor examens die wij ontwikkelen. Voor de instellingsexamens Moderne Vreemde Talen (MVT) zijn dat altijd het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) uit 2001 en de Taalprofielen van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) uit 2004 geweest.

In februari 2018 is een nieuwe versie van het CEFR verschenen. TOA is van mening dat dit referentiekader te omvangrijk en niet concreet genoeg is om tot eenduidige criteria te komen. Mede daarom is besloten om volledig gebruik te maken van de Taalprofielen als onderlegger van de instellingsexamens MVT en om ons daarbij te baseren op de meest recente uitgave hiervan: Taalprofielen 2015.

In een aantal downloads vind je meer informatie over de aanpassingen per instellingsexamen en kun je de beoordelingsmodellen bekijken.

Bij de instellingsexamens in TOA Toetsplatform maak je gebruik van het globale beoordelingsmodel van Bureau ICE. Een kort model dat makkelijk is in te vullen en weinig tijd vraagt van de assessor. Als assessor dien je wel het referentiekader taal en Taalprofielen 2015 goed te kennen. Ook vraagt het van de assessor om correct om te gaan met de ruimte die het beoordelingsmodel biedt.

De beoordelingssystematiek is opgedeeld in drie stappen.

 • Stap 1
  Je geeft aan of de kandidaat aan de precondities heeft voldaan. Daarmee stel je vast of de kandidaat aan de minimale voorwaarden heeft voldaan om een betrouwbaar oordeel te kunnen geven over de getoetste taalvaardigheid. Het zegt nog niks over de kwaliteit van de geleverde taalproductie. Als dit niet het geval is, heeft het geen zin om de beoordeling uit te voeren. De kandidaat krijgt het cijfer 1, omdat we nu eenmaal wettelijk verplicht zijn om een cijfer te geven.
 • Stap 2
  Je geeft aan of de kandidaat aan de minimale eisen van het getoetste niveau voldoet. Dat is ook precies waar het referentiekader voor bedoeld is, het vaststellen van het taalniveau. Hierbij doe je in één keer een uitspraak over de kwaliteit van de taalproductie over alle deelaspecten. Je bepaalt bij deze stap dus of een kandidaat de beheersing van het getoetste niveau wel ‘ja’ en niet ‘nee’ heeft aangetoond. Daarmee bepaal je direct of de kandidaat een voldoende (6 of hoger) krijgt of een onvoldoende (5,4 of lager).
 • Stap 3
  Bij deze laatste stap wordt het cijfer bepaald. Niet omdat we dat willen, maar omdat dat moet in het mbo. Je geeft per deelaspect aan of de uitwerking van de kandidaat beter (excellent) is dan verwacht mag worden op het getoetste niveau, precies gelijk is aan die verwachting (voldoende) of slechter is (onvoldoende). Iedere excellent maakt het cijfer hoger en iedere onvoldoende maakt het cijfer lager. Hierbij geldt wel dat je bij stap 2 al de keuze hebt gemaakt tussen geslaagd en niet geslaagd.

Het digitale TOA Toetsplatform van Bureau ICE bevat meer dan 950 toetsen. Voor taal en rekenen bieden we bijvoorbeeld toetsen voor alle niveaus en voor vaardigheden.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

TOA Trainingen

Ja, deze training bestaat uit 1,5 dag scholing waarin we ingaan op de fase Plan, Do, Check en Act (PDCA-cyclus) van het examineringsproces. Het doel van dit traject is de deelnemers te ondersteunen bij de eigen uit te voeren taken. We richten ons op de gehele PDCA-cyclus van examineren, waarbij zowel de uitvoering als ook de evaluatie van het examenproces aan de orde komt. Als voorbereiding op de scholing krijgen alle betrokkenen een korte voorbereidingsopdracht toegestuurd. Op basis hiervan worden de deelnemers op ‘scherp’ gezet daar waar het gaat over de eigen uit te voeren taken en eventuele dilemma’s daarbij en krijgt de trainer van Bureau ICE gerichte input om de training op maat te kunnen voorbereiden.

Plan – Eigen taken en wetgeving in beeld

 • De examencyclus.
 • De examencommissie en de examenorganisatie; wie doet wat, wanneer, waarom?
 • Relevante wet- regelgeving en ontwikkelingen rondom examinering.
 • Eigen taken en verantwoordelijkheden; wat doet de examencommissie, wat doet de examencommissie niet, etc.
 • Rolverdeling binnen de examencommissie.

Do – Uitvoering taken door examencommissie

 • De kaders voor de uitvoering van de rol van de examencommissie: doornemen procedures en de bijbehorende formats.
 • Onder andere op-/bijstellen jaarplanning en vergaderagenda.
 • Vergaderagenda doornemen op basis van casuïstiek (bijvoorbeeld besluitvorming voor diplomering, kwaliteitsborging van examinering in de beroepspraktijkvorming BPV).

Check en Act – Uitvoering taken door examencommissie

 • Het nemen van steekproeven.
 • Het opstellen van een jaarplanning.
 • Deskundigheid betrokkenen bij examinering.

Alle betrokkenen ontvangen na actieve deelname het certificaat Startbekwaam lid Examencommissie PDCA.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

We bieden trainingen voor assessoren op de niveaus startbekwaam, professional en train-de-trainer. Dat doen wij voor assessoren in het algemeen én op maat voor BPV-, Taal-, en TOA-Taalassessoren. Alle assessorentrainingen zijn ingericht naar de PDCA-cyclus: Plan, Do, Check en Act. Met deze cyclus sluiten we in de breedste zin aan bij het takenpakket van een assessor: voorbereiding, uitvoering, evalueren, rapporteren.

De certificeringsstructuur is als volgt opgebouwd:

Startbekwaam

De deelnemer heeft alle praktische tools en kennis gekregen om de eigen taken op een goede manier te kunnen uitvoeren.

Professional

De deelnemer heeft aangetoond de eigen werkzaamheden op een betrouwbare manier uit te voeren en zich hierbij te houden aan de geldende afspraken.

Train de trainer

De deelnemer is in staat om op basis van het trainingsmateriaal van TOA Trainingen nieuwe leden op te leiden in de eigen taken binnen het examenproces. De deelnemer is hierbij vraagbaak en borgt dat alle benodigde informatie op een goede en efficiënte manier wordt overgedragen.

Na afloop van de training worden de deelnemers gecertificeerd als bijvoorbeeld Startbekwaam TOA-taalassessor PDCA Nederlands of Engels of als Train-de-trainer assessor.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.

Om de kwaliteit van de examinering goed te kunnen borgen is het belangrijk precies te weten wat de huidige stand van zaken binnen de examinering is. Welke aspecten gaan goed en welke verdienen extra aandacht? Gericht aan de slag met aandachtspunten helpt bij het borgen van de kwaliteit van de examinering. Bovendien geeft het betrokkenen duidelijkheid over waarom bepaalde acties worden ingezet. TOA Advies biedt korte, doelgerichte audits, die niet alleen een helder totaalbeeld geven maar ook een concreet plan van aanpak.

Het is ook mogelijk om een korte training te volgen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk, zeker als de Onderwijsinspectie op bezoek komt. Met de training ‘Help, de onderwijsinspectie komt!’ zien je examenfunctionarissen dat bezoek met vertrouwen tegemoet.

Wil je ook dat jullie team goed het gesprek kan aangaan met de inspectie over examinering? Neem contact met ons op via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.