Menu
TOA Groei in zicht
TOA Groei in zicht

OKE-koppelingen voor TOA (OOAPI)

Het toets- en examenproces in het mbo is steeds verder gedigitaliseerd. Elke school kan kiezen uit een breed aanbod van administratiesoftware pakketten, planningssystemen en platforms voor digitale toetsen en examens. Om de overdracht van school-, toets- en studentgegevens tussen systemen op een eenduidige manier mogelijk te maken, ontstond binnen MBO Digitaal het idee om een nieuwe marktstandaard voor gegevensuitwisseling in het mbo te neer te zetten.

Sinds april 2022 werken zes mbo-instellingen, zes technische leveranciers en drie toetsleveranciers onder leiding van MBO Digitaal en Kennisnet samen aan het project Onderwijs Koppelingen voor Examinering (OKE). Bij het opstellen van afspraken voor gegevensuitwisseling baseert de projectgroep zich op de Amigo-aanpak en de OOAPI-standaard uit het hoger onderwijs.

Wij nemen actief deel aan dit project. Op deze pagina wordt regelmatig een update geplaatst over de voortgang.

Update 14 juni 2024

Op dit moment werken we aan het robuuster maken van koppeling 2 zodat ook wijzigingen en annuleringen bij het plannen in Eduarte correct verwerkt worden in TOA. Daarnaast leggen we de laatste hand aan koppeling 4. Op 3 juli is de finale gebruikerstest gepland waarin de OKE-koppelingen 0, 2, 3 en 4 getest worden tussen TOA en Eduarte. Het doel is om daarna de pilot succesvol te kunnen afronden.

In de zomervakantie wordt gewerkt aan de livegang van deze koppelingen. De huidige TOA webservice zal voorlopig nog gehanteerd worden in plaats van OKE-koppeling 1.

Update 7 mei 2024

Tijdens de tweede gebruikerstest op 10 april is naast de toetscatalogus (OKE-koppeling 0) en de toetsplanning (OKE-koppeling 2) ook het toetsresultaat (OKE-koppeling 3) succesvol uitgewisseld tussen TOA en Eduarte. Op basis van de testbevindingen worden in de maand mei nog verbeteringen doorgevoerd voor de uitwisseling van:

  • Deelname-specifieke hulpmiddelen
  • De naam van het toetsmoment voor de zitting
  • De corrector die als beoordelaar aan een toetsafname wordt gekoppeld
  • De surveillant bij de juiste afdeling

Om de bouw van de OKE-koppeling 1 (school- en gebruikersggevens) goed voor te bereiden, vindt afstemming plaats tussen het ontwikkelteam van TOA, de OKE-kerngroep Techniek en de leveranciers Topicus, Xebic en CACI.

Update 14 maart 2024

Eind februari was team TOA bij het Albeda Collega in Rotterdam voor het testen van de OKE-koppelingen met Eduarte. Lees hier wat we hebben getest, hoe het is gegaan en hoe we nu verder gaan.

Update 19 februari 2024

Uit een nieuwe ketentest tussen TOA en Eduarte is gebleken dat in beide systemen aanpassingen nodig zijn om het resultaat van een TOA toets- of examenafname conform de OOAPI-standaard te kunnen uitwisselen (OKE-koppeling 3). Het gaat hierbij om de correcte weergave van het cijfer, de score op het referentieniveau en de ruwe score van de toets of het examen. Ook voor de gegevens die worden uitgewisseld voor het zittingsverslag (OKE-koppeling 4) is nog ontwikkel- en testwerk nodig.

De eerste gebruikerstest in het kader van OKE-pilot 5 zal zich in eerste instantie richten op het uitwisselen van de gegevens van de toetscatalogus (OKE-koppeling 0) en die van de geplande zitting (OKE-koppeling 2) tussen TOA en Eduarte.

Update 26 januari 2024

In januari 2024 is de OKE-koppeling 4 (zittingsverslag) ontwikkeld. Deze kan door het TOA ontwikkelteam worden beoordeeld en getest. Na de ketentest van OKE-koppeling 3 (zittingsresultaat) wordt in samenwerking met Topicus gewerkt aan het doorgeven van het toetsresultaat van een zitting aan Eduarte.

Ter voorbereiding op de gebruikerstest van de OKE-koppelingen tussen TOA en Eduarte na de voorjaarsvakantie worden de testscenario’s uitgevoerd die ook in de eerdere OKE-pilots zijn gebruikt. Deze testscenario’s zijn aangeleverd door de landelijke testcoördinator van het OKE-project en richten zich op diverse gebruikerssituaties voor de OKE-koppelingen 0, 2, 3 en 4.

Update 4 januari 2024

De TOA OKE-koppelingen 0 (toetscatalogus), 2 (zittingsplan) en 3 (toetsdeelnemersresultaat) zijn opgeleverd. In december 2023 zijn deze koppelingen, in samenwerking met Topicus, getest in Eduarte en TOA.

Voor OKE-koppelingen 3 en 4 wordt op dit moment gewerkt aan wijzigingen waarmee zittingen, zowel voor TOA toetsen als examens, via de OOAPI-standaard beheerd kunnen worden.

Vanwege deze aanpassingen en de op te lossen bevindingen uit de eerste ketentesten tussen Eduarte en TOA is de gebruikerstest van de eerste TOA OKE-koppelingen verplaatst naar februari 2024.

Update 1 december 2023

Het ontwikkelen van de nieuwe OKE-koppelingen voor TOA verloopt volgens plan. In de maand november 2023 zijn de gegevensstromen voor de koppelvlakken toetscatalogus (OKE-koppeling 0) en zittingsplan (OKE-koppeling 2) opgeleverd, zodat deze kunnen worden getest. De ontwikkelteams van TOA en Eduarte hebben toegang tot elkaars testomgevingen, zodat het gegevensverkeer direct aan beide kanten kan worden beoordeeld.

Bureau ICE is nauw betrokken bij het vaststellen van de OKE-specificaties en bij de pilots die worden georganiseerd vanuit de landelijke OKE-projectgroep. In samenwerking met de landelijke OKE-testcoördinator en -projectleider wordt de gebruikerstest van de eerste TOA OKE-koppelingen op een mbo-instelling voorbereid.

Update 9 november 2023

De ontwikkeling van de TOA OKE-koppelingen voor toetsen, zittingen en resultaten verloopt voorspoedig. De koppelingen worden afgestemd en getest met Topicus voor de uitwisseling van toets-, deelnemer- en resultaatgegevens met Eduarte.

De eerste gebruikerstest van de TOA OKE-koppelingen met Eduarte zal in januari plaatsvinden op een mbo-instelling die al ervaring heeft met een eerdere OKE-pilot.

Update 6 oktober 2023

Testen in pilots

De eerste ervaringen met de nieuwe Onderwijs Koppelingen voor Examinering (OKE) op basis van de OOAPI-standaard worden dit jaar opgedaan. In maart 2023 zijn de door Topicus en Paragin gebouwde OKE-koppelingen tussen Eduarte en Remindotoets getest op het Alfa College in Groningen. In het najaar van 2023 worden onder aansturing van de OKE-projectgroep nog twee testmomenten gepland: een tussen Peoplesoft, Ontrac en Remindotoets en een tussen Osiris, Ontrac en Remindotoets. Naar verwachting zullen de pilots op twee mbo-instellingen rondom de kerstvakantie worden gepland.

Meer informatie over het testen van OKE-koppelingen in 2023: Check, double check tijdens derde testdag in pilot Onderwijskoppeling en Examinering (OKE) – MBO Digitaal

Samenwerking tussen TOA en Eduarte

Voor de OKE-pilots in 2023 heeft Topicus haar systeem Eduarte voorzien van nieuwe OKE-koppelingen. Omdat al waardevolle ervaring is opgedaan met het testen hiervan, is er contact gelegd tussen de ontwikkelteams van Eduarte en TOA. De nieuwe TOA-koppelingen die nu worden gebouwd, gaan het eerst op een mbo-instelling worden getest in een pilot met Eduarte. Dit zijn de koppelingen voor toetscatalogus (0), zittingsplan (2), toetsdeelnemerresultaat (3) en zittingsverslag (4).

Start bouw OKE-koppelingen in TOA

Het TOA ontwikkelteam is vorige maand gestart met de bouw van de nieuwe OKE-koppelingen. Het technisch ontwerp voor TOA is gebaseerd op de specificaties van de OKE-koppelingen zoals gedocumenteerd door Kennisnet. In de eerste ontwikkelsprint is gewerkt aan de basisopzet voor de gegevensstructuur van toetsen, zittingen en deelnemers. Ook is gewerkt aan de opzet van het mechanisme voor authenticatie en autorisatie volgens de OOAPI-standaard.

Update 8 september 2023

De specificaties voor de OKE-koppelingen in het mbo zijn uitgewerkt door architecten van de technische leveranciers in de OKE-werkgroep Techniek, onder aansturing van Kennisnet. De specificaties zijn besproken met vertegenwoordigers uit alle organisaties in de projectgroep. In de loop van 2022 zijn de eerste koppelingen gebouwd voor het uitwisselen van gegevens rondom toetsen, zittingen en resultaten. Deze zijn in maart 2023 getest tijdens pilots op drie mbo-instellingen.

Bureau ICE neemt sinds december 2022 deel aan de OKE-projectgroep. In februari 2023 is een gapanalyse gemaakt om de verschillen tussen de OKE-specificaties en de huidige TOA-webservices in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn in verschillende sessies besproken met technische experts uit de OKE-werkgroep Techniek. Dit is vanuit Kennisnet verwerkt tot een nieuwe versie van de afsprakenset in de zomer van 2023, waarin ook de OKE-koppelingen voor deelnemers en toetsresultaten zijn uitgewerkt.

In het najaar van 2023 worden de eerste OKE-koppelingen over toetsen, zittingen en resultaten voor TOA ontwikkeld, deze worden begin 2024 getest op een mbo-instelling. In de zomer van 2024 worden de overige OKE-koppelingen opgeleverd, zodat mbo-scholen vanaf september 2024 kunnen overstappen naar de vernieuwde webservices van TOA. Omdat voor elke overstap een implementatietraject nodig is, blijven de huidige TOA-webservices voorlopig beschikbaar voor de mbo-instellingen die hier nog gebruik van maken.