JIJ! toetsing voor ISK onderwijs
JIJ! toetsing voor ISK onderwijs

JIJ! Trainingen voor ISK

De rol van toetsing

Bureau ICE stimuleert graag het gesprek over de rol van toetsing binnen jouw ISK én de vervolgopleidingen van de NT2–leerlingen. Wanneer je ondersteuning en advies nodig hebt bij het verbeteren en de implementatie van het toetsbeleid, neem dan gerust contact met ons op. Maar ook als je de docenten wilt trainen in formatief evalueren, toetskwaliteit of de inzet van toetsen met behulp van een leerlingvolgsysteem, maken wij graag een maatwerkoplossing voor jullie school. Onze ervaren experts kennen het onderwijs en denken graag mee. We ondersteunen en ontzorgen gedurende het hele traject. We stellen graag een passend voorstel samen.

Aan de slag met een samenhangend onderwijs- en toetsbeleid binnen jouw ISK

Wanneer je toetsing op een planmatige en cyclische manier inzet, levert dit een waardevolle bijdrage aan de ontplooiing van ISK-leerlingen, waardoor ze succesvol kunnen zijn in de vervolgtrajecten na de ISK. Toetsing is een uitdagend terrein om schoolbreed binnen de ISK mee aan de slag te gaan!

Training Toetsvisie en toetsbeleid op de ISK

De vraag ‘Waarom toetsen we?’ is het fundament voor jullie toetsvisie. In het toetsbeleid werken we vervolgens verder uit wat dit betekent voor de soorten en aantallen toetsen die je aanbiedt, welke kwaliteit je nastreeft en op welke manier je wilt toetsen. Een toetsbeleid bevat afspraken over waaróm en met welk doel toetsing wordt ingezet binnen de ISK. Het geeft richting en kaders.

Opbrengst

De training helpt om de toetskwaliteit te borgen, zodat de NT2-leerlingen zich maximaal binnen de verschillende uitstroomroutes en tijdsduurvarianten kunnen ontplooien én de schoolresultaten verbeteren.

Training Toetsbeleid

Training Beoordelen van productieve vaardigheden

Tijdens deze training gaan we aan de slag met de visie en opzet van de beoordelingsmodellen in JIJ! en de diagnostische modellen in het Taalportfolio ISK. Dit doen we aan de hand van de eigen beoordelingen. Door jouw eigen beoordeling uitgebreid te bespreken met de NT2-collega’s krijg je inzicht in de beoordelingswijze en een onderlinge afstemming om een betrouwbare beoordeling van de productieve vaardigheden. Ook word je je bewust van je eigen valkuilen bij de beoordeling.

Opbrengst

De deelnemende docenten hebben inzicht in de beoordelingssystematiek van JIJ! en het Taalportfolio ISK en ontwikkelen een gezamenlijke werkwijze om tot een betrouwbare beoordeling te komen van de productieve vaardigheden. Hierdoor verhoog je de betrouwbaarheid van de beoordelaars van de toetsen in JIJ!.

training determineren

Training Toetskwaliteit

Toetsen maken is een vak. Een goede toets meet wat je wilt meten en geeft een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de vaardigheden en vooruitgang van een leerling. De kwaliteit van toetsen ligt onder een vergrootglas en is belangrijker dan ooit. Een kwalitatieve toets is zo valide, betrouwbaar en bruikbaar mogelijk. Dat betekent dat de opbouw van de toets en de kwaliteit van de afzonderlijke toetsvragen goed moeten zijn. Dat er een gedegen antwoordmodel en een correctievoorschrift moet zijn. En dat een toetsmatrijs en taxonomie de basis vormen van je toets.

Opbrengst

Na de training zijn de deelnemers in staat om kwalitatieve toetsen te maken.

Elke ISK-leerling op zijn eigen niveau toetsen

Training Formatief evalueren en het JIJ! LVS op de ISK

Deze training is voor ISK-docenten die al met het JIJ! Leerlingvolgsysteem werken en meer formatief willen werken. Formatief evalueren helpt om leerlingen beter en gemotiveerder te laten leren. Het geeft snel en nauwkeurig inzicht in waar je leerlingen staan, door voortdurend een cyclus van stappen te doorlopen: Wat is je leerdoel, waar sta je nu en wat heb je nog nodig om je leerdoel te behalen? Dit geeft jou als docent grip op de voortgang en geeft je leerlingen inzicht in hun eigen leerproces.

Opbrengst

Na afloop van de training heb je praktische handvatten die je direct kunt toepassen in jouw lessen. Je heb meer inzicht in wat formatief evalueren is, hebt kennisgemaakt met verschillende werkvormen én hebt geleerd hoe je functionaliteiten in het JIJ! LVS kunt inzetten om formatief te evalueren.

Training Formatief Evalueren

JIJ! Training voor docenten met NT2-leerlingen (ISK of VO)

NT2-leerlingen zijn gebaat bij een soepele overgang van een Internationale schakelklas naar het reguliere voortgezet onderwijs. Werk je op een ISK of heb je NT2-leerlingen in je klas? Deze training helpt je om je NT2-leerlingen goed te begeleiden naar of in het reguliere VO. Let op: er is een training speciaal voor ISK-docenten en een voor docenten in het reguliere VO.

Opbrengsten:

Tijdens de training gaan we in op de taalontwikkeling van de NT2-leerlingen, de verschillen tussen de ERK- en F-niveaus en gaan we met behulp van praktijkvoorbeelden in op wat dit betekent voor de keuze van de toetsen op de ISK of hoe je de overgang naar jouw VO-school zo soepel mogelijk kunt laten verlopen.

Doelgroep: ISK-docenten of docenten regulier VO.
Tijdsinvestering: Eén dagdeel

Tip: lees ook het bijbehorende adviesdocument.

Workshop: Werken met Intake-instrument EOA

Het doel van deze workshop is dat intakers en betrokkenen bij de intake het Intake-instrument op adequate wijze kunnen inzetten. Zo verloopt de intake zo efficiënt mogelijk en zijn de toetsresultaten en advisering over het individuele leertraject van de ISK-leerlingen valide en betrouwbaar. Deze workshop is er op gericht deelnemers relevante vaardigheden bij te brengen, waardoor de kwaliteit van de intake binnen de school en de resultaatmeting ervan vergroot kan worden. Het accent ligt op het praktisch kunnen hanteren van de onderdelen en het koppelen van de resultaten aan het opstellen van het leerlingprofiel met een passend Individueel Trajectplan.

Opbrengst

Na afloop van de workshop beschikt jullie school over een intaker, die

  • de ins en outs van het instrument kent
  • weet hoe het instrument op efficiënte wijze in te zetten is
  • weet hoe de verkregen resultaten beoordeeld kunnen worden
  • weet hoe deze omgezet worden naar een advies voor een passend Individueel Trajectplan.

Coaching-on-the job: Werken met Intake-instrument EOA

Je werkt al met het instrument maar je twijfelt of je het instrument op de juiste manier inzet en tot het meest passende uitstroomperspectief komt? Of er zijn in de regio geen andere ISK-scholen om een gezamenlijke workshop Werken met het Intake-instrument te organiseren? JIJ! biedt afhankelijk van de leerbehoeften en vragen de gelegenheid om na een minimale afname van 5 intakes schriftelijk feedback te ontvangen op één van de volgende onderdelen of op beide onderdelen:

  1. Aan de hand van door jullie gemaakte video-opnames van het afnemen van de Gespreksleidraad, de toets Tempo Lezen en één van de toetsen Taalleerbaarheid van vijf leerlingen ontvang je schriftelijk feedback op de afname hiervan.
  2. Op basis van het ingevulde Dossier & Advies krijgt je schriftelijk feedback op het advies van de Individuele Trajectplannen van 5 leerlingen.

Opbrengst

Na afloop van dit traject weet je welke aspecten en onderdelen eventueel anders aangepakt moeten worden om het instrument valide en betrouwbaar in te zetten en hoe je de verkregen resultaten om kan zetten naar een advies voor een passend Individueel Leertraject van jouw leerlingen.

Neem contact op met onze trainers

Frieda van den Hout is Neerlandica en houdt zich sinds de jaren negentig vanuit verschillende functies bezig met NT2. De rode draad door haar carrière is haar inzet voor Praktijk Gericht Leren en het streven naar verbinding. Zo won ze in 2011 een Europese vrijwilligersprijs in de categorie Verbinding met het door haar opgezette taalcoachproject. De laatste jaren werkte ze ook als examinator en beoordelaar. Ze is lid van de Raad van Advies Toezicht in de klas (ITTA) en voorzitter van de BVNT2. Frieda is sinds 2019 adviseur/trainer NT2 bij Bureau ICE.

Bekijk hier onze ISK brochure