Menu
IEP LVS - Hoofd, hart en handen
IEP LVS - Hoofd, hart en handen

Hart- en handeninstrumenten IEP LVS

Volginstrumenten persoonlijke ontwikkeling

Het IEP LVS bevat ‘self-assessment’-instrumenten waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn eigen profiel:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling,
  • leeraanpak,
  • creatief vermogen

De resultaten op deze instrumenten tonen we via spindiagrammen die weergeven in welke mate een leerling vindt dat bepaalde aspecten op hem van toepassing is. Dit beeld, in combinatie met het beeld van de leerkracht en zijn ouder(s)/verzorger(s) geeft een leerling Inzicht in zijn Eigen Profiel (IEP).

Vanuit de wet Veiligheid op School ben je verplicht om sociale veiligheid en welbevinden te monitoren in groep 7 en 8. Daarvoor hebben wij een koppeling met Vensters van de PO-raad.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het IEP LVS geeft een beeld van de sociale en emotionele vaardigheden en ontwikkeling van de leerling. Belangrijke aspecten die terugkomen in het profiel van de leerling zijn het beeld dat de leerling van zichzelf heeft, de manier waarop de leerling daarmee omgaat en de rol die de leerling aanneemt in sociale situaties. Ook het omgaan met en inleven in de gevoelens van jezelf en de ander wordt in beeld gebracht.

Opgave sociaal-emotionele ontwikkeling

Leeraanpak

Een belangrijke voorspeller voor studiesucces in het voortgezet onderwijs is hoe een leerling het leren plant en organiseert. Daarnaast spelen ook doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie een grote rol. Deze kenmerken worden bij het onderdeel leeraanpak in kaart gebracht.

Leerlingen beantwoorden vragen die bijvoorbeeld gaan over hoe ze werken tijdens de les of hoe ze omgaan met het maken van opdrachten. Ook hier wordt door de vraagstelling het geven van sociaal wenselijke antwoorden beperkt.

Creatief vermogen

Het creatief vermogen meten we met een meetinstrument dat door TNO is ontwikkeld. De leerlingen geven in deze test op een zevenpuntsschaal aan in hoeverre de stellingen bij hen passen. Eigenschappen als nieuwsgierigheid, interacteren met anderen en vindingrijkheid worden in kaart gebracht.

Daarnaast speelt in de test ook de context van de school mee, of daar ruimte en steun is voor kinderen om zich creatief te uiten. Op basis van de test krijgen leerlingen een passend profiel inclusief praktische handvatten voor de praktijk.