Menu

TOA Intervisie op het examenproces

Samen werken aan een beter examenproces

Wanneer ben jij trots op de manier waarop een examen is afgenomen?
Welk voorschrift schiet volgens jou echt door en waarom vind je dat?
Bij ons geldt: afspraak is afspraak, zeker als het gaat om examinering. Ben je het hiermee eens?

Deze en andere vragen en dilemma’s maken onderdeel uit van de TOA Intervisiebijeenkomst Examinering. Tijdens deze intervisiebijeenkomst maak je binnen je examenorganisatie onderwerpen bespreekbaar waarover soms al veel te lang niet meer is gesproken. Door een functionele dialoog met elkaar te voeren over de wijze van examinering, kom je samen tot een betere én eenduidige manier van examineren.

Intervisie is in gesprek gaan

Mogelijk is er bij jou op school geen eenheid in de organisatie als het om examinering gaat. Men praat meer over elkaar dan met elkaar. Er kan ook veel weerstand zijn tegen veranderingen in het examineringsproces. Dat proces staat misschien mooi beschreven in rapporten van de examencommissie, maar de praktijk is weerbarstiger. Of je ziet op tegen een bezoek van de Onderwijsinspectie; heeft je school de examinering wel op orde? En wellicht wil je met je team doelgericht evalueren om de kwaliteit van de examinering te verbeteren. In al die gevallen helpt de TOA Intervisiebijeenkomst Examinering je om het gesprek met elkaar aan te gaan.

PDCA-cyclus

Met een groep collega’s ga je aan de slag met een set TOA Intervisiekaarten Examinering. Op deze kaarten staan vragen en dilemma’s die aansluiten bij de PDCA-examencyclus (Plan-Do-Check-Act). Op informele wijze wissel je kennis uit over de examencyclus en komt het waarom van het examenproces aan bod. Op gestructureerde wijze ontstaan er zo ideeën ter verbetering. Een belangrijk effect is ook dat je samen werkt aan een eenduidige manier van examineren. Dit leidt tot concrete vervolgstappen die het werkproces en de communicatie op de werkvloer sterk verbeteren.

TOA Trainingen - PDCA Cyclus - Bureau ICE

Hoe zet je de TOA Intervisiekaarten Examinering in?

De TOA Intervisiekaarten Examinering zijn te gebruiken bij zowel een gemengde groep van medewerkers uit de examenorganisatie als bij een groep met bijvoorbeeld alleen assessoren of vaststellers. Je kunt de kaarten inzetten om de evaluatie rondom een bepaald thema gestructureerd te laten verlopen. Maar je kunt ze ook toepassen bij een groep medewerkers waarvan de betrokkenheid bij de examinering (te) beperkt is. Tot slot zijn de kaarten een handig hulpmiddel om met betrokkenen binnen de examenorganisatie gerichte gesprekken te voeren. De focus is altijd: leren van en met elkaar.

Thematische opbouw

De intervisiekaarten zijn onderverdeeld in een aantal thema’s, zoals:

  • visie op examinering,
  • kwaliteitsborging examinering en diplomering,
  • exameninstrumentarium,
  • afname en beoordeling,
  • communicatie en samenwerken,
  • rollen en taken.

Afhankelijk van de doelstellingen, knelpunten en de samenstelling van de groep kies je één of meer thema’s waarover je het gesprek met elkaar wilt voeren.

Rol van de gespreksbegeleider

Een sfeer waarbij alle deelnemers zich veilig voelen om te zeggen wat ze willen, is zeer bepalend voor de opbrengst van de dialoog. Een onafhankelijke gespreksbegeleider van Bureau ICE heeft als groot voordeel dat hij of zij op een neutrale en onbevangen manier vragen kan stellen. De gespreksbegeleider stelt zich vooraf op de hoogte van de patronen binnen de organisatie, zodat er ook vragen gesteld worden die lang niet meer aan bod zijn geweest.

Meld je aan

Wil je meer weten over de TOA Intervisiebijeenkomst Examinering of je aanmelden? Neem dan contact met ons op via onderstaande formulier.