Menu
IEP Eindtoets Groep 8
IEP Eindtoets Groep 8

Eindtoets groep 8

Voor alle leerlingen van groep 8 in het basisonderwijs is het verplicht om een eindtoets groep 8 te maken. De basisschoolperiode wordt hiermee afgesloten. 

Waarom een eindtoets groep 8?

De eindtoets toetst het niveau Nederlandse taal en rekenen. De eindtoets geeft een uitslag op de behaalde referentieniveaus. Het resultaat op de toets geeft inzicht in het eindniveau op taal en rekenen van de leerling aan het einde van zijn/haar basisschoolloopbaan en is samen met het schooladvies van invloed op de keuze voor het vervolgonderwijs. Het schooladvies wordt gegeven voor de leerkracht en is leidend. De leerkracht kijkt verder dan taal en rekenen, die neemt alle resultaten van een leerling mee in haar of zijn overweging. De eindtoets groep 8 is een second opinion. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de eindtoets, het gaat enkel om een niveaubepaling voor taal en rekenen 

Referentieniveaus

Referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen (basisvaardigheden)Leerlingen hebben aan het einde van hun basisschoolloopbaan voldoende vaardigheden nodig voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijsReferentieniveaus dragen eraan bij dat het onderwijs in taal en rekenen in de verschillende onderwijssectoren (po, vo, mbo) beter op elkaar aansluit.  

Leerresultaten basisschool

De eindtoets geeft ook inzicht op basisschoolniveau. De Inspectie van Onderwijs gebruikt de data van de afgenomen eindtoetsen om de leerresultaten van scholen in kaart te brengen. De Inspectie houdt in de gaten of leerlingen aan het eind van de basisschool voldoende basisvaardigheden hebben opgedaan, en op welk referentieniveau deze basisvaardigheden zitten. Scholen kunnen aan de hand van de leerresultaten hun eigen onderwijs zo nodig aanpassen. 

De IEP Eindtoets

De IEP Eindtoets bestaat sinds schooljaar 2014-2015, vanaf dat jaar werd de eindtoets voor groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde eindtoetsen. De IEP Eindtoets is goedgekeurd door het ministerie van OCW. Jaarlijks worden alle eindtoetsen gecontroleerd door de Expertgroep Toetsen PO. 

Op papier

De IEP Eindtoets is een toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van elk maximaal twee uur. Op elk dagdeel krijgt de leerling zowel taal als rekenen aangeboden. De leerlingen werken in het toetsboekje zelf, dit zorgt voor overzicht en rust.  

De eindtoets in groep 8 heeft een summatief karakter. Vanwege het karakter van de eindtoets vinden wij het heel belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich op de vastgestelde afnamedatum geen zorgen hoeven te maken over het al dan niet optimaal functioneren van een technische afnameomgeving. Wij kiezen daarom voor een papieren eindtoets. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen bij de eindtoets de teksten van papier kunnen lezen en in het toetsboekje kunnen schrijven. Doordat de leerlingen overzicht hebben over de opdrachten, ervaren ze minder druk en maken ze de toets met meer zelfvertrouwen. 

Eindtoets groep 8

Oefenen voor de eindtoets groep 8

De eindtoets meet alleen het taal- en rekenniveau van de leerlingen. Op deze gebieden hebben ze zich al jaren ontwikkeld. Wat ons betreft hoeft er niet geoefend te worden voor de eindtoets, want waarom oefenen voor iets waar je al jarenlang op school mee bezig bent?  

Iedere leerling in zijn kracht: van makkelijk naar moeilijk 

De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. We selecteren vooraf niet op niveau. De opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Zo ervaart de leerling een succesgevoel en krijgt een leerling bij iedere vraag de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan. 

Gesloten én open vragen 

De IEP Eindtoets is de enige eindtoets die ook open vragen gebruikt. Deze manier van vragen, waar de leerling zelf het antwoord mag invullen, verhoogt de validiteit van de toets. 

Overzichtelijke indeling en herkenbare vormgeving 

We hebben de IEP Eindtoets zo samengesteld dat de leerling zo min mogelijk hoeft te zoeken naar wat er van hem wordt verwacht. De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat de tekst op de ene pagina en de vragen en antwoordmogelijkheden op de pagina ernaast. Leerlingen hoeven niet heen en weer te bladeren en kunnen zich concentreren op de vragen. 

Doordat de vragen in de IEP Eindtoets aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen, vinden de leerlingen de toets zelfs leuk om te maken. Het gebruik van alleen functionele, maar wel frisse afbeeldingen draagt daaraan bij.  

IEP Pagina Eindtoets 20215

Toetsen kan leuk zijn

Met een mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere vragen verlagen we de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken, dat haalt het beste in een leerling naar boven. Leerlingen vergeten dat ze getoetst worden en kunnen dus echt laten zien wat ze in hun mars hebben. 

Kennismaken met de IEP Eindtoets

Wij kunnen ons voorstellen dat je graag eens door een IEP Eindtoets boekje bladert. Daarom hebben we een voorbeeldboekje gemaakt. Je kunt de materialen hier bestellen. Wil je liever eerst digitaal kennismaken? Dat kan ook, kijk dan naar ons webinar ‘IEP Eindtoets in vogelvlucht.