Menu
IEP Leerlingvolgsysteem
IEP Leerlingvolgsysteem

Aanpassingen IEP LVS winter 2022

Ontwikkellijnen IEP LVS

Nieuwe normen
We hebben ontwikkellijnen voor 1F en 2F/1S toegevoegd aan de voortgangsgrafiek, de leergroei en de schooloverzichten.

Hoe komen de lijnen tot stand en wat betekent dit?
Omdat IEP een eigen eindtoets heeft, kunnen we de data van de eindtoets gebruiken voor het leerlingvolgsysteem. Zo hebben we vanuit de eindtoetsdata ook kunnen berekenen hoe leerlingen zich (ongeveer) ontwikkelen die op de IEP Eindtoets het 1F-niveau behalen; dit is de norm ‘Ontwikkellijn 1F’. Hetzelfde hebben we gedaan voor leerlingen die op de IEP Eindtoets het 2F- of 1S-niveau behalen; dit zijn de normen ‘Ontwikkellijn 2F’ en ‘Ontwikkellijn 1S’.
Belangrijk:
Natuurlijk verloopt de ontwikkeling van een leerling nooit zo lineair als deze gemiddelde lijn weergeeft. De lijn is daarom een indicatie per vaardigheid in hoeverre de leerling zich ontwikkelt richting het 1F-niveau of de streefniveaus.

Waar vind ik deze nieuwe normen?
Net als het landelijk gemiddelde en de schoolweging zet je deze norm per vaardigheid aan onder de voortgangsgrafiek van een individuele leerling of van een groep.
Op het tabblad Leergroei kan je de ontwikkellijnen ook als norm aanzetten. Let op: de norm geeft aan of leerlingen op weg zijn naar de het 1F-niveau of 2F/1S-niveau, niet of ze het niveau al behaald hebben. 

In de schooloverzichten (trendananalyse en dwarsdoorsnede) kan je deze ontwikkellijnen ook als norm aanzetten. Ook in de bovenschoolse IEP-module kan de bestuurder deze lijnen als norm aanzetten.

Leerlingen die op de norm scoren worden weergegeven als boven de norm

In het leergroeioverzicht zag je soms leerlingen die dezelfde score hadden als de norm, maar onder de norm (landelijk gemiddelde of schoolweging) weergegeven werden. Dit had te maken met een afrondingsverschil en hebben we gecorrigeerd. Leerlingen die dezelfde score hebben als de norm, worden altijd boven de norm weergegeven met een groene leergroei.

Optimalisatie talentenkaart: "geen resultaat" wordt niet getoond en "onder niveau" bij technisch lezen aangepast

Op basis van jullie feedback hebben we twee aanpassingen doorgevoerd in de talentenkaart, zodat deze een meer positieve en kindvriendelijke insteek heeft.
Als een uitslag op een toets “geen resultaat” was, kwam dit automatisch in de toetsresultaten op de talentenkaart te staan. Om deze eraf te halen, moest je het resultaat archiveren. Nu wordt “geen resultaat” automatisch níet getoond op de talentenkaart, zodat alleen toetsen zichtbaar zijn waar een ontwikkelscore uitkomt en die in de voortgangsgrafiek staan.
Daarnaast hebben we de term “onder niveau” bij technisch lezen aangepast. Op de talentenkaart zie je nu “op weg naar [niveau] als een onderdeel op leesexpressie niet gehaald is.