LVS BES banner - NL
LVS BES banner - NL

Pretest (historie)

Doel pretest

Vanaf de tweede helft van schooljaar 2023-2024 (januari 2024) kan uw school gebruikmaken van het Leerlingvolgsysteem (LVS) voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) voor de talen Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en Engels. De toetsen voor groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 t/m 3 van het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld maar moeten tijdens schooljaar 2022-2023 nog getest worden bij uw leerlingen door middel van een pretest. Alle leerlingen in de bovengenoemde leerjaren nemen deel aan deze pretest (behalve leerlingen in het vmbo op Bonaire: voor hen gelden de leerjaren 1 en 2). Aan de hand van deze pretest kunnen wij kijken welke vragen geschikt zijn om in de LVS BES-toetsen op te nemen. De antwoorden op de toetsvragen en de feedback van de docenten op de toetsen en de afname ervan gebruiken we om de laatste aanpassingen te doen. Deze pretest geeft de scholen ook meteen een goed beeld van hoe de toetsen eruitzien, en hoe ze afgenomen worden. Ook ontvangt de school de resultaten van hun leerlingen. Voor de toetsen van Nederlands en Engels is gebruikgemaakt van de richtlijnen van het Europees Referentiekader (ERK). Er zijn toetsen op ERK-niveau PreA1, A1, A2 en B1 beschikbaar. Voor meer informatie over het ERK, zie https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/.

Afnameperiode

Er zijn twee afnameperiodes: van 10 oktober t/m 4 november 2022 en van 13 maart t/m 21 april 2023.

Medewerkers van Bureau ICE zijn aanwezig bij de start van de afnames van de pretest op de scholen. De exacte startdatum per eiland is daarom verschillend. De periode van de tweede pretest is als volgt:

Bonaire: 27 maart t/m 21 april 2023
Sint Eustatius: 13 maart t/m 7 april 2023
Saba: 20 maart t/m 7 april 2023

Belangrijke data

Datum Activiteit
Februari 2023 Resultaten Schrijven en Spreken bekend
13 maart 2023 Start afnameperiode 2
Juni 2023 Resultaten Lezen en Luisteren bekend
Augustus 2023 Resultaten Schrijven en Spreken bekend

Af te nemen toetsen tijdens de pretest

Het gaat om toetsen voor Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en Engels voor de niveaus PreA1, A1, A2 en B1 voor de vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Het is afhankelijk van het eiland en de groep/het leerjaar om hoeveel toetsen per leerling het gaat. Het gaat om maximaal 8 toetsen per leerling per afnameperiode.

Zie hierna een overzicht van de af te nemen toetsen per eiland en per groep/leerjaar:

Toetsen LVSBES Bonaire Toetsen LVSBES Saba Toetsen LVSBES Sint Eustatius

Begeleiding bij de voorbereiding en afname van de pretest

Uiteraard gaan wij de scholen begeleiden bij de voorbereiding en afname van de pretest.

De Rolf groep zal tijdens hun bezoek in februari antwoord geven op al uw inhoudelijke vragen over de pretest.

De medewerkers van Bureau ICE zullen tijdens pretest 2 aanwezig zijn op de scholen. U bent hierover via de mail geïnformeerd.

Graag geven wij u de gelegenheid om al uw overige vragen m.b.t. de afname aan ons te stellen in korte online sessies per school. U kunt hiervoor de link in de eerder verzonden mail gebruiken of u kunt contact opnemen met ons projectsecretariaat via lvsbes@bureau-ice.nl.

Inplannen afname toetsen pretest

Het is belangrijk dat u op uw school inplant wanneer welke toetsen tijdens afnameperiode 2 van de pretest worden afgenomen. De digitale toetsen Lezen en Luisteren neemt u klassikaal af. De papieren toets Schrijven wordt ook klassikaal afgenomen. Voor Spreken geldt dat wij per toets per school in 2 groepen bij 3 leerlingen (per taal) een toets af willen nemen. (Voorbeeld: op school A groep 3 en 4, op school B groep 5 en 6 etc.)

Voorbeeldafname pretest LVS BES (Lezen, Luisteren, Schrijven, Spreken) per taal 1 

Dag 1 Dag 2
60 minuten voor Lezen 60 minuten voor Luisteren
60 minuten voor Schrijven

1 Indien een leerling toetsen voor NVT én Engels moet maken, verspreidt u de toetsen over meer dan twee dagen.

Alle informatie over de af te nemen toetsen vindt u in de Afnamehandleiding. Alle bovenstaande toetsen moeten afgenomen worden tijdens de pretestperiode.

Belangrijke materialen ter voorbereiding op de pretest

Wij raden u aan om, ruim voorafgaand aan de afname van pretest, de volgende materialen te bekijken:

Er zijn voor NVT en voor Engels voorbeeldtoetsen voor PreA1-A1 en voor A2-B1: digitaal voor Lezen en Luisteren en op papier voor Schrijven en Spreken. In deze voorbeeldtoetsen zijn twee niveaus samengenomen, maar de ‘echte’ toetsen beslaan steeds één niveau.

De benodigde Tekstboekjes Lezen, Toetsboekjes Schrijven en Toetsboekjes Spreken voor uw leerlingen nemen wij bij de start van de afname van de pretest mee naar alle scholen.

Leerlingen voorbereiden op afname pretest

Verder raden wij u aan om, in de week voorafgaand aan de afname van de pretest, samen met uw leerlingen de voorbeeldtoetsen klassikaal te gaan bekijken. Uw leerlingen kunnen deze voorbeeldtoetsen ook zelf maken. De voorbeeldtoetsen bestaan uit een beperkt aantal vragen zodat uw leerlingen alvast kunnen wennen aan de vraagstelling en de manier van antwoorden.

Geheimhouding

Let op! Het materiaal van LVS BES mag niet openbaar gemaakt worden. Dit geldt zowel voorafgaand als na de pretest. De toetsboekjes worden door een medewerker van Bureau ICE op de school bezorgd. Leerlingen mogen de toetsboekjes niet naar huis meenemen.