Contact
Website Header IEP LVS 2
Website Mobile Hedaer IEP LVS 2

Hoofdtoetsen IEP LVS

IEP is geslaagd!

Scholen zijn verplicht om genormeerde volgtoetsen (leerlingvolgsysteem) te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. De hoofdtoetsen voor leerjaar 6 t/m 8 zijn positief beoordeeld door de Expertgroep Toetsen PO. De toetsen voor leerjaar 3 t/m 5 worden komend schooljaar beoordeeld.

IEP LVS Eindtoets - Stempel Expertgroep

Taal

De taaltoetsen sluiten aan bij het Referentiekader Nederlandse taal en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. De vaardigheden lezen en taalverzorging worden in de basistoetsen gemeten op <1F,1F en 2F. Je bepaalt zelf of je de leerling daarna wilt toetsen op 3F of op weg naar 1F. Daarnaast kun je in groep 7 en 8 ook de woordenschat van de leerlingen meten en in groep 8 ook de schrijfvaardigheid op referentieniveau 1F en 2F.

Het onderdeel taal bevat:

 • technisch lezen
 • taalverzorging (spelling)
 • lezen
 • schrijven
 • woordenschat

Printbare leesteksten

In het IEP LVS vind je leesteksten en opgaven die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en interesses van leerlingen. Dit bevordert de motivatie en concentratie bij het lezen en maken van de opgaven.

Voor de leerlingen die de leesteksten liever van papier lezen, is de mogelijkheid opgenomen deze teksten voor hen te printen. De antwoorden vullen ze wel gewoon digitaal in, zodat het resultaat snel zichtbaar wordt.

Rekenen

De rekentoetsen sluiten aan bij het Referentiekader rekenen en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. In de rekentoetsen worden de volgende onderdelen getoetst op 1F, 1S en 2F:

 • getallen
 • meten en meetkunde
 • verbanden
 • verhoudingen

Bij rekenen maken we gebruik van context vragen en kale sommen.

Meer dan taal en rekenen

Volginstrumenten persoonlijke ontwikkeling
Het IEP LVS bevat ook ‘self-assessment’-instrumenten waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn eigen profiel:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • leeraanpak,
 • creatief vermogen
 • en sociale veiligheid.