Menu
IEP LVS - leerlingvolgsysteem
IEP LVS - leerlingvolgsysteem

Hoofdtoetsen IEP LVS

IEP is geslaagd!

Scholen zijn verplicht om genormeerde volgtoetsen (leerlingvolgsysteem) te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. De volgtoetsen Lezen en Rekenen (leerjaar 3 t/m 8) en Taalverzorging (leerjaar 6 t/m 8) zijn positief beoordeeld door de Expertgroep Toetsen PO: met de IEP toets je valide en betrouwbaar.

Taal

De taaltoetsen vanaf leerjaar 6 sluiten aan bij het Referentiekader Nederlandse taal en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau <1F, 1F en 2F. De vaardigheden lezen en taalverzorging van leerjaar 3 t/m 5 zijn gebaseerd op de leerstoflijnen van SLO, de TULE kerndoelen en de Leerlijnen Taal van Expertise Centrum Nederland.

Daarnaast kun je in groep 7 en 8 ook de woordenschat van de leerlingen meten en in groep 8 ook de schrijfvaardigheid op referentieniveau 1F en 2F.

Het onderdeel taal bevat:

 • technisch lezen
 • taalverzorging (spelling)
 • lezen
 • schrijven
 • woordenschat

Printbare leesteksten

In het IEP LVS vind je leesteksten en opgaven die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en interesses van leerlingen. Dit bevordert de motivatie en concentratie bij het lezen en maken van de opgaven.

Voor de leerlingen die de leesteksten liever van papier lezen, is de mogelijkheid opgenomen deze teksten voor hen te printen. De antwoorden vullen ze wel digitaal in, zodat het resultaat snel zichtbaar wordt.

Rekenen

De rekentoetsen vanaf leerjaar 6 sluiten aan bij het Referentiekader rekenen en geven een uitslag op het behaalde referentieniveau. In de rekentoetsen worden de volgende onderdelen getoetst op 1F, 1S en 2F:

 • getallen
 • meten en meetkunde
 • verbanden
 • verhoudingen

De toetsen van leerjaar 3 t/m 5 zijn gebaseerd de SLO-tussendoelen. Bij rekenen maken we gebruik van contextvragen en kale sommen.

Meer dan taal en rekenen

Volginstrumenten persoonlijke ontwikkeling
Het IEP LVS bevat naast de hoofdtoetsen ook hart- en handeninstrumenten waarmee de leerling inzicht krijgt in zijn eigen profiel:

 • sociaal-emotionele ontwikkeling,
 • leeraanpak,
 • creatief vermogen

Vanuit de wet Veilgheid op School ben je verplicht om sociale veiligheid en welbevinden te monitoren in groep 7 en 8. Daarvoor hebben wij een koppeling met Vensters van de PO-raad.