Het IEP LVS bij Vroegschoolse Educatie (VE)

Het IEP LVS bij Vroegschoolse Educatie (VE)
Het IEP LVS bij Vroegschoolse Educatie (VE)

Scholen vragen ons weleens: als we met het IEP LVS gaan werken, kunnen we daarmee dan ook ons VVE-aanbod ondersteunen? Ja, dat kan zeker. Scholen met vroegschoolse educatie vinden in het IEP LVS alle middelen om aan de voorwaarden voor de inspectie te voldoen. In dit artikel lees je er meer over.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat zich richt op peuters en kleuters met een (taal) achterstand. Gemeenten krijgen financiële middelen van het rijk om deze kinderen een betere start op de basisschool te geven. Voorschoolse educatie vindt plaats op een peuteropvang of kinderdagverblijf; vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd door scholen. Daarbij is er aandacht voor vier ontwikkelingsgebieden: taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

De onderwijsinspectie houdt toezicht op het onderwijsachterstandenbeleid van gemeenten en beoordeelt de kwaliteit van VVE op kinderdagverblijven en basisscholen. Als basisschool moet je bijvoorbeeld laten zien welke ontwikkelingsresultaten de kinderen aan het eind van groep 2 hebben gehaald op de vier ontwikkelingsgebieden. Welke groei hebben de leerlingen doorgemaakt?

Daarom komen scholen bij IEP met de vraag of het LVS ook geschikt is om in te zetten bij vroegschoolse educatie. IEP heeft zich verdiept in de voorwaarden die de inspectie stelt aan de kwaliteit van vroegschoolse educatie en de mate waarin het IEP LVS hierop aansluit. De conclusie: ja, scholen kunnen het IEP LVS inderdaad gebruiken om kleuters te volgen bij vroegschoolse educatie. In dit artikel leggen we uit waarom.

 

Observeren van groei

Om te zien of het programma van vroegschoolse educatie inderdaad een positief effect heeft op leerlingen met een (taal)achterstand, wil de onderwijsinspectie dat de groei in beeld wordt gebracht. Dat is precies de insteek van het IEP LVS: een focus op groei. We vergelijken kinderen niet met elkaar, maar met hun eigen vaardigheden tijdens een vorige meetmoment. Zo krijg je duidelijk inzicht in de individuele ontwikkeling van een leerling.

 

Drie kwaliteitsgebieden

Scholen die vroegschoolse educatie aanbieden moeten hun programma verantwoorden op drie kwaliteitsgebieden: onderwijsproces (OP), onderwijsresultaten (OR) en sturen, kwaliteitszorg en ambitie (SKA). Hoe ondersteunt het IEP LVS bij elk van deze kwaliteitsgebieden?

Kwaliteitsgebied onderwijsproces
Met het IEP LVS zie je wat een leerling al kan en wat hij nog moet leren. Daarmee geeft IEP richting aan het ontwerpen van je onderwijsaanbod. Als school krijg je goed zicht op het complete onderwijsproces dankzij een doorgaande leerlijn voor leerjaar 1 tot en met 8. Deze doorgaande leerlijn draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Je groeit mee met de leerling van leerjaar 1 tot en met 8, zodat je de leerling zo goed mogelijk kunt voorbereiden op de maatschappij en het vervolgonderwijs.

Je observeert kleuters op alle voor het onderwijs belangrijke domeinen: niet alleen taal en rekenen, maar ook het sociaal-emotionele domein, leren leren en motoriek. Dit geeft ook richting aan het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten. Met de Talentenkaart betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind.

Kwaliteitsgebied onderwijsresultaten
Dankzij de doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1, kun je al vroeg signaleren indien een leerling zich onvoldoende ontwikkelt. De groei van de leerlingen wordt zichtbaar van leerjaar 1 tot en met 8. Het is mogelijk om in het IEP LVS vanaf leerjaar 3 ambities in te stellen en de resultaten die je wil behalen goed te onderbouwen met inzichtelijke analyses.

Kwaliteitsgebied sturen, kwaliteitszorg en ambitie (SKA)
Voor de onderwijsinspectie, en uiteraard ook voor de school zelf, is een gedragen visie op goed onderwijs essentieel. Veel scholen kiezen heel bewust voor het IEP LVS juist vanwege de visie: focus op groei in plaats van op prestaties; een kind is meer dan taal en rekenen; leerlingen niet vergelijken maar kijken naar individuele groei; en meer.

In het IEP LVS staan de doelen voor onderwijs duidelijk weergegeven. Met de observaties kun je kleuters volgen op al deze doelen – zowel voor taal en rekenen als bijvoorbeeld sociaal- emotioneel. Met rapportages op individuele-, groeps-, school- en bestuursniveau zie je vervolgens duidelijk of de doelen voor vroegschoolse educatie gerealiseerd worden. Zo geef je richting aan het onderwijsaanbod én aan het handelen van de leerkracht.

 

Binnenkort ook voor voorschoolse educatie

Het IEP LVS observatie-instrument voor leerjaar 1 en 2 maakt het mogelijk om kleuters te volgen in hun ontwikkeling; ook in het geval van vroegschoolse educatie. Voor gebruik van het IEP LVS bij voorschoolse educatie, gericht op peuters en uitgevoerd door kinderdagverblijven, zijn nog enkele aanpassingen nodig. Daar gaan we gauw mee aan de slag.

Wil je meer weten over de aansluiting van het IEP LVS op vroegschoolse educatie? Neem gerust contact met ons op via iep@bureau-ice.

 

Meer weten over het IEP LVS?

Het leerlingvolgsysteem van IEP legt de focus op groei, niet op prestatie. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Daarom vergelijken we kinderen niet met elkaar.

Wij geloven bovendien dat een kind meer is dan taal en rekenen! Met kindvriendelijke toetsen voor hoofd, hart én handen geeft het IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *